Kobiety, matki i dzieci specjalnej troski – problemy pedagogiczne i penitencjarne


Abstrakt

This article concerns the analyses and research on women and men coming from penitentiary correction centres and the youth from families at risk of delinquency. The research problem concentrates on the analysis of criminals who are parents and situations of children in historical and contemporary context as well as on specific difficulties in the functioning of special-needs children in social life in terms of special education. This article can inspire a new approach to dealing with criminals, enhancing their role as parents, which constitutes an important factor in the process of corrective actions.


Słowa kluczowe

criminals; parents; juveniles; prison

B a t a w i a S.: Wstęp do nauki o przestępcy. Zagadnienie skłonności przestępczych. Warszawa: [nakładem] Wydawnictwa „Biblioteka Polska”, 1931.

Dobre praktyki resocjalizacyjne w zakładach poprawczych. Red. M. B e r n a s i e w i c z, M. N o s z c z y k - B e r n a s i e w i c z. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018.

F r a n k l V.E.: Człowiek w poszukiwaniu sensu. Przeł. A. W o l n i c k a. Warszawa: Wydawnictwo „Czarna Owca”, 2009.

F r ą c k o w i a k P.: Kapitał resocjalizacyjny zakładu poprawczego. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017.

J o ś k o - O c h o j s k a J.: Dziedziczenie traumy. „Epigenetyczny list” do przyszłych pokoleń. W: Medyczne i społeczne aspekty traumy / Medical and Social of Trauma. Red. J. J o ś k o - O c h o j s k a. Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny, 2016.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U. 2017, poz. 682.

Ł a c i a k T.: Dziecko robotnicze na tle środowiska przemysłowo-wielkomiejskiego. „Chowanna” 1934, R. 5.

M a c h e l A.: Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Gdańsk: Arche, 2003.

M a c h e l H., C h ę c i ń s k a E.: Zmierzch kary pozbawienia wolności. Sens współczesnej kary uwięzienia. W: Psychologia penitencjarna. Red. M. C i o s e k, B. P a s t w a - W o j c i e c h o w s k a. Warszawa: PWN, 2016.

M a t y s i a k - B ł a s z c z y k A.: Sytuacja życiowa kobiet pozbawionych wolności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010.

M a t y s i a k - B ł a s z c z y k A.: Więzienne macierzyństwo. Studium socjopedagogiczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.

M o g i l n i c k i A.: Dziecko i przestępstwo. Wyd. 2 uzup. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta, 1925.

U r k e - N a c h a l n i k [właśc. I. F a r b a r o w i c z]: Życiorys własny przestępcy. Przedmowa S. B ł a c h o w s k i. Oprac. S. K o w a l s k i. Poznań: Towarzystwo Opieki nad Więźniem „Patronat”, 1933.

O c h o j s k a D.: Wartości i aspiracje młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Praca licencjacka. Uniwersytet Śląski. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Katowice. 2017. Maszynopis.

Piosenki z Zakładu Karnego w Raciborzu i Zakładu Poprawczego w Białymstoku. Zbiory prywatne wychowanków i pedagogów. Resocjalizacja penitencjarna w kontekstach interdyscyplinarnych. Red. D. K o w a l c z y k, A. S z e c ó w k a, S. G r z e s i a k. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015.

R o d e D.: Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakterystyka sprawców. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010.

Rodzicielstwo w obliczu trudności i problemów życiowych oraz ich przezwyciężenie. Red. J. B r ą g i e l, B. G ó r n i c k a. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017.

S a l t e r A.C.: Drapieżcy. Pedofile, gwałciciele i inni przestępcy seksualni. Kim są, jak działają i jak możemy chronić siebie i nasze dzieci. Przeł. A. J a n k o w s k i. Poznań: „Media Rodzina”, 2005.

S z c z e p a n i k R.: Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.

S z r o b a r c z y k A.: Ojciec wychowanka zakładu poprawczego jako autorytet i wzór do naśladowania przez nieletniego. Praca magisterska. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Katowice. 2015. Maszynopis.

U r k e - N a c h a l n i k [właśc. I. F a r b o r o w i c z]: Życiorys własny przestępcy. Przedmowa S. B ł a c h o w s k i. Oprac. S. K o w a l s k i. Poznań: Towarzystwo Opieki nad Więźniem „Patronat”, 1933.

W a r a c h i m J.: Więzi rodzinne i opinia na temat rodziny generacyjnej byłych skazanych. Praca magisterska. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Katowice. 2017. Maszynopis.

Z n a n i e c k i F.: Socjologia wychowania. T. 2. Warszawa: Książnica Atlas, 1930.

Pobierz

Opublikowane : 2019-09-25

Share |

RaśD. (2019). Kobiety, matki i dzieci specjalnej troski – problemy pedagogiczne i penitencjarne. Chowanna, 353-368. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2019.S.19

Danuta Raś 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7208-5221