Sztuka w przestrzeni społecznej – wymiar artystyczny i edukacyjny


Abstrakt

The present text is an attempt to draw social attention to the place and role of art in the social/public space, and thus the artistic and social impact of art arranged in this space. Art, apart from its artistic and aesthetic value, has a social-educational and utilitarian value. Presenting works of art in public space can not only revise the way of thinking about art / perception of art, but also develop the need to implement its potential in everyday life. The artistic and social dimension of art is a peculiar configuration of good, truth and beauty – values so socially desirable.


Słowa kluczowe

art; space; environment; artistic dimension; social dimension; education; upbringing

B a u m a n Z.: Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Tłum. E. K l e k o t. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2000.

B a u m a n Z.: Retrotopia. Jak rządzi nami przeszłość. Przekł. K. L e b e k. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

B e u y s J.: Teksty, komentarze, wywiady. Wybór, opracowanie, wstęp

J e d l i ń s k i J. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Ruchu i Centrum Sztuki Współczesnej, 1990.

C h o d k o w s k a M.: Współodpowiedzialność rodziców i szkoły za wychowanie młodych pokoleń (w świetle raportów CBOS). W: Wychowawcza rola szkoły. Red . J. K i r e n k o, T. Z u b r z y c k a - M a c i ą g, D. W o s i k- K a w a l i. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.

E l l i o t t A.: Koncepcje „ja”. Tłum. S. K r ó l a k. Warszawa: „Sic!”, 2007.

G o b a n - K l a s T.: Z zagadnień socjologii sztuki. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Oddział, 1971.

G o l k a M.: Socjologia kultury. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2007.

J a ł o w i e c k i B.: Przestrzeń społeczna. W: Encyklopedia socjologii. Red. H. D o m a ń s k i et al. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2000.

K a c z m a r e k J.: Joseph Beuys: od koncepcji artystycznej do teorii społecznej. „Kultura i Społeczeństwo” 1995, nr 1.

K a m i ń s k i A.: Funkcje pedagogiki społecznej. Praca socjalna i kulturalna. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974.

„Lodołamacz” 2005, nr 4–5, 8.

„Lodołamacz” 2006, nr 13, 16, 17.

M e n d e l M.: Pedagogika miejsca i animacja na miejsca wrażliwa. W: Pedagogika miejsca. Red. M. M e n d e l. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, 2006.

M e n d e l M.: Wstęp. W: Pedagogika miejsca. Red. M. M e n d e l. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, 2006.

P o t o c k a M.A.: To tylko sztuka. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2008.

R a d l i ń s k a H.: Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Szkice z pedagogiki społecznej. Warszawa: Nakładem „Naszej Księgarni”, spółki akcyjnej Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1935.

Stefańska A.: Uprawianie teatru w kontekście amatorskiej aktywności artystycznej i działalności arteterapeutycznej. W: Arteterapia w wymiarze kreacji… Poszukiwania, drogowskazy, refleksje. Red. A. S t e f a ń s k a. Poznań–Kalisz: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2012.

Tu a n Y.-F.: Przestrzeń i miejsce. Przeł. A. M o r a w i ń s k a. Wstępem opatrzył K. W o j c i e c h o w s k i. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.

W i l k T.: Rewitalizacja społeczna poprzez współczesną sztukę teatralną w ocenie reprezentantów (twórców i odbiorców) sztuki dramatycznej Legnicy, Nowej Huty i Wałbrzycha. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010.

W r o c z y ń s k i R.: Wprowadzenie do pedagogiki społecznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966.

Z n a n i e c k i F.: Socjologia wychowania. T. 1: Wychowujące społeczeństwo. Wstęp J. S z c z e p a ń s k i. Wyd. 2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973.

Pobierz

Opublikowane : 2020-09-25

Share |

Rzymełka-FrąckiewiczA., & WilkT. (2020). Sztuka w przestrzeni społecznej – wymiar artystyczny i edukacyjny. Chowanna, 369-381. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2019.S.20

Agata Rzymełka-Frąckiewicz 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7173-2407
Teresa Wilk 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7356-6502