Sztuka w przestrzeni społecznej – wymiar artystyczny i edukacyjny


Abstrakt

The present text is an attempt to draw social attention to the place and role of art in the social/public space, and thus the artistic and social impact of art arranged in this space. Art, apart from its artistic and aesthetic value, has a social-educational and utilitarian value. Presenting works of art in public space can not only revise the way of thinking about art / perception of art, but also develop the need to implement its potential in everyday life. The artistic and social dimension of art is a peculiar configuration of good, truth and beauty – values so socially desirable.


Słowa kluczowe

art; space; environment; artistic dimension; social dimension; education; upbringing

B a u m a n Z.: Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Tłum. E. K l e k o t. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2000.

B a u m a n Z.: Retrotopia. Jak rządzi nami przeszłość. Przekł. K. L e b e k. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

B e u y s J.: Teksty, komentarze, wywiady. Wybór, opracowanie, wstęp

J e d l i ń s k i J. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Ruchu i Centrum Sztuki Współczesnej, 1990.

C h o d k o w s k a M.: Współodpowiedzialność rodziców i szkoły za wychowanie młodych pokoleń (w świetle raportów CBOS). W: Wychowawcza rola szkoły. Red . J. K i r e n k o, T. Z u b r z y c k a - M a c i ą g, D. W o s i k- K a w a l i. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.

E l l i o t t A.: Koncepcje „ja”. Tłum. S. K r ó l a k. Warszawa: „Sic!”, 2007.

G o b a n - K l a s T.: Z zagadnień socjologii sztuki. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Oddział, 1971.

G o l k a M.: Socjologia kultury. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2007.

J a ł o w i e c k i B.: Przestrzeń społeczna. W: Encyklopedia socjologii. Red. H. D o m a ń s k i et al. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2000.

K a c z m a r e k J.: Joseph Beuys: od koncepcji artystycznej do teorii społecznej. „Kultura i Społeczeństwo” 1995, nr 1.

K a m i ń s k i A.: Funkcje pedagogiki społecznej. Praca socjalna i kulturalna. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974.

„Lodołamacz” 2005, nr 4–5, 8.

„Lodołamacz” 2006, nr 13, 16, 17.

M e n d e l M.: Pedagogika miejsca i animacja na miejsca wrażliwa. W: Pedagogika miejsca. Red. M. M e n d e l. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, 2006.

M e n d e l M.: Wstęp. W: Pedagogika miejsca. Red. M. M e n d e l. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, 2006.

P o t o c k a M.A.: To tylko sztuka. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2008.

R a d l i ń s k a H.: Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Szkice z pedagogiki społecznej. Warszawa: Nakładem „Naszej Księgarni”, spółki akcyjnej Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1935.

Stefańska A.: Uprawianie teatru w kontekście amatorskiej aktywności artystycznej i działalności arteterapeutycznej. W: Arteterapia w wymiarze kreacji… Poszukiwania, drogowskazy, refleksje. Red. A. S t e f a ń s k a. Poznań–Kalisz: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2012.

Tu a n Y.-F.: Przestrzeń i miejsce. Przeł. A. M o r a w i ń s k a. Wstępem opatrzył K. W o j c i e c h o w s k i. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.

W i l k T.: Rewitalizacja społeczna poprzez współczesną sztukę teatralną w ocenie reprezentantów (twórców i odbiorców) sztuki dramatycznej Legnicy, Nowej Huty i Wałbrzycha. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010.

W r o c z y ń s k i R.: Wprowadzenie do pedagogiki społecznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966.

Z n a n i e c k i F.: Socjologia wychowania. T. 1: Wychowujące społeczeństwo. Wstęp J. S z c z e p a ń s k i. Wyd. 2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973.

Pobierz

Opublikowane : 2020-09-25

Share |

Rzymełka-FrąckiewiczA., & WilkT. (2020). Sztuka w przestrzeni społecznej – wymiar artystyczny i edukacyjny. Chowanna, 369-381. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2019.S.20

Agata Rzymełka-Frąckiewicz 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7173-2407
Teresa Wilk 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7356-6502
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).