Subiektywna ocena stanu zdrowia mieszkańców Tychów (raport z badań)


Abstrakt

Investigations of social pedagogy are nowadays more and more frequently focused on areas which cover a wider context and go beyond one’s own scientific discipline. There is diagnostic research on recognizing health state of certain social groups or communities. The article presents the research results of subjective assessment of health state of the residents of Tychy. However, it is only a part of a larger project which began in April 2017, whose goal is to create Social and pedagogic model of local diagnosis and social participation in terms of health protection and promotion. The conclusions reached may contribute to actions aimed at increasing the health potential of local communities.


Słowa kluczowe

health behaviours; anti-health behaviours

B a d u r a B.: What Is and What Determines Health. In: Scientific Foundations for Public Health Policy in Europe. Eds. U. L a s e r, E. d e L e e u w, Ch. S t o c k. München: Juventa Verlag, 1995.

G r e e n J., T o n e s K.: Health Promotion. Planning and Strategies. Los Angeles–London–New Delphi–Singapore–Washington: Sage, 2010.

K o r p o r o w i c z V.: Promocja zdrowia. Kształtowanie przyszłości. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2009.

L a s k o w s k a I.: Zdrowie i nierówności w zdrowiu – determinanty i implikacje ekonomiczno-społeczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012.

M a t e u s i a k J., G w o z d e c k a - W o l n i a s z e k E.: O zachowaniach zdrowotnych przez pryzmat współczesności. W: Kultura współczesna a zdrowie. Red. M. G ó r n i k - D u r o s e. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013.

Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015. http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_urm_npz_90_15052007p.pdf [1.10.2014].

S ę k H.: Zdrowie behawioralne. W: Psychologia. Podręcznik akademicki. Red. J. S t r e l a u. T. 3. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000.

W o y n a r o w s k a B.: Edukacja zdrowotna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

W y s o c k i M.J., M i l l e r M.: Paradygmat Lalonde’a, Światowa Organizacja Zdrowia i Nowe Zdrowie Publiczne. „Przegląd Epidemiologiczny” 2003, nr 57.

Ż o ł n i e r c z u k - K i e l i s z e k D.: Zachowania zdrowotne i ich związek ze zdrowiem. W: Zdrowie publiczne. Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu Akademii Medycznych. Red. T.B. K u l i k, M. L a t a l s k i. Lublin: Czelej, 2002.

Pobierz

Opublikowane : 2020-09-25

Share |

Kowalczewska-GrabowskiK. (2020). Subiektywna ocena stanu zdrowia mieszkańców Tychów (raport z badań). Chowanna, 397-415. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2019.S.22

Katarzyna Kowalczewska-Grabowski 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9309-7600
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).