Subiektywna ocena stanu zdrowia mieszkańców Tychów (raport z badań)


Abstrakt

Investigations of social pedagogy are nowadays more and more frequently focused on areas which cover a wider context and go beyond one’s own scientific discipline. There is diagnostic research on recognizing health state of certain social groups or communities. The article presents the research results of subjective assessment of health state of the residents of Tychy. However, it is only a part of a larger project which began in April 2017, whose goal is to create Social and pedagogic model of local diagnosis and social participation in terms of health protection and promotion. The conclusions reached may contribute to actions aimed at increasing the health potential of local communities.


Słowa kluczowe

health behaviours; anti-health behaviours

B a d u r a B.: What Is and What Determines Health. In: Scientific Foundations for Public Health Policy in Europe. Eds. U. L a s e r, E. d e L e e u w, Ch. S t o c k. München: Juventa Verlag, 1995.

G r e e n J., T o n e s K.: Health Promotion. Planning and Strategies. Los Angeles–London–New Delphi–Singapore–Washington: Sage, 2010.

K o r p o r o w i c z V.: Promocja zdrowia. Kształtowanie przyszłości. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2009.

L a s k o w s k a I.: Zdrowie i nierówności w zdrowiu – determinanty i implikacje ekonomiczno-społeczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012.

M a t e u s i a k J., G w o z d e c k a - W o l n i a s z e k E.: O zachowaniach zdrowotnych przez pryzmat współczesności. W: Kultura współczesna a zdrowie. Red. M. G ó r n i k - D u r o s e. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013.

Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015. http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_urm_npz_90_15052007p.pdf [1.10.2014].

S ę k H.: Zdrowie behawioralne. W: Psychologia. Podręcznik akademicki. Red. J. S t r e l a u. T. 3. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000.

W o y n a r o w s k a B.: Edukacja zdrowotna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

W y s o c k i M.J., M i l l e r M.: Paradygmat Lalonde’a, Światowa Organizacja Zdrowia i Nowe Zdrowie Publiczne. „Przegląd Epidemiologiczny” 2003, nr 57.

Ż o ł n i e r c z u k - K i e l i s z e k D.: Zachowania zdrowotne i ich związek ze zdrowiem. W: Zdrowie publiczne. Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu Akademii Medycznych. Red. T.B. K u l i k, M. L a t a l s k i. Lublin: Czelej, 2002.

Pobierz

Opublikowane : 2020-09-25

Share |

Kowalczewska-GrabowskiK. (2020). Subiektywna ocena stanu zdrowia mieszkańców Tychów (raport z badań). Chowanna, 397-415. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2019.S.22

Katarzyna Kowalczewska-Grabowski 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9309-7600