Amerykańskie formy literackie jako oznaki patriotyzmu i przynależności w Ziemi obiecanej Mary Antin


Abstrakt

W artykule zanalizowano formy narracyjne, ideologie i ich funkcje w autobiografii Mary Antin Ziemia obiecana
(1912). Aby podkreślić swoje poparcie dla procesu asymilacji i przekonać amerykańskich czytelników, że imigranci z Imperium Rosyjskiego nie są zagrożeniem dla życia kulturalnego i politycznego Amerykanów, Antin
świadomie wybiera autobiografię i narracje niewoli jako gatunki, które mocno zakorzeniły się w amerykańskiej
literaturze i kulturze. W swojej bezkrytycznej akceptacji wszystkich aspektów życia w Ameryce, Antin korzysta
z koncepcji Michela Guillaume’a Jean’a de Crèvecœura, a także z teorii amerykańskiego transcendentalizmu.


Słowa kluczowe

Mary Antin; autobiografia amerykańska; narracje niewoli; narracja imigracyjna

Andrews, William L., ed. Classic American Autobiographies. New York: Signet Classics, 2014.

Antin, Mary. The Promised Land. An Autobiography of a Russian Immigrant. Princeton: Princeton University Press, 1985.

Baepler, Paul, ed., White Slaves, African Masters: An Anthology of American Barbary Captivity Narratives. Chicago: The University of Chicago Press, 1999.

Cahan, Abraham. The Rise of David Levinsky. New York: Harper&Row Publishers, 1960.

Cahan, Abraham. Yekl, the Tale of the New York Ghetto. New York: D. Appleton and Company, 1986.

Crèvecœur, J. Hector St. John de. “Letter III. What Is an American.” In Letters from an American Farmer and Other Essays, edited by D. D. Moore, 28–65. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2013.

Emerson, Ralph Waldo. Nature. Boston: James Munroe, 1894.

Levinson, Julian. Exiles on Main Street: Jewish American Writers and American Literary Culture. Bloomington: Indiana University Press, 2008.

Kolář, Stanislav. “The Spiritual Transformation of Jewish Women in the Fiction of Four Jewish American Women Writers.” In: Growing Up a Woman: The Private/Public Divide in the Narratives of Female Development, edited by M. Kaličanin and S. Šnircová, 120–144. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2015.

Salz, Evelyn. “Introduction.” In Selected Letters of Mary Antin. Syracuse: Syracuse University Press, 2000.

Steiner, Edward A. The Confession of a Hyphenated American: A Lecture Delivered under the Auspices of the League for Political Education. New York City: Fleming H. Revel Company, 1916.

Yezierska, Anzia. “America and I.” In The Open Cage. New York: Persea Books, 1979.

Ziff, Larzer. “Literary Consequences of Puritanism.” In The Puritan Imagination: Essays in Revaluation, edited by S. Bercovitch, 34–44. Cambridge: Cambridge University Press, 1974.


Opublikowane : 2022-06-11


Weiss, Michaela. 2022. Amerykańskie Formy Literackie Jako Oznaki Patriotyzmu I Przynależności W Ziemi Obiecanej Mary Antin. Iudaica Russica, nr 1(8) (czerwiec), 1-11. https://doi.org/10.31261/IR.2022.08.08.

Michaela Weiss  michaela.weiss@fpf.slu.cz
Silesian University in Opava  Czechia
https://orcid.org/0000-0003-4613-9203
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).