O rozgraniczaniu statutów i wsysaniu regulacji prawnej (na przykładzie prawa stosowanego do oceny różnych aspektów powołania i funkcjonowania wykonawcy testamentu i zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorstwem)

Maksymilian Pazdan
https://orcid.org/0000-0001-6799-7392

Abstrakt

The position of the executor of the will is governed by the law applicable to succession (Article 23(2)(f) of the EU Regulation 650/2012), while the position of the succession administrator of the estate of a business of a physical person located in Poland is subject to the Law of 5 July 2018 on the succession administration of the business of a physical person (the legal basis for such solution is in Article 30 of the EU Regulation 650/2012). However, if the court needs to determine the law applicable to certain aspects of appointing or functioning of these institutions, which have a nature of partial or preliminary questions, these laws will apply, as determined in line with the methods elaborated to deal with partial and preliminary questions in private international law. The rules devoted to the executors of wills are usually not self-standing. In such situations, the legislators most often call for supportive application of the rules designed for other matters existing in the same legal system (here — of the legis successionis). This is referred to as the absorption of the legal rules.


Słowa kluczowe

executor of the will; succession administrator of the estate; lex successionis; the law applicable to the administration of the estate; absorbing rules into legis successionis; partial issue; preliminary issue

Bieluk J.: Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz. Warszawa 2019.

Blajer J.: Nabycie przedsiębiorstwa będącego przedmiotem zapisu windykacyjnego. Warszawa 2016.

Blicharz R.: Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem w spadku. Warszawa 2019.

Dadańska K.A.: Sukcesja przedsiębiorstw — „de lege lata” i „de lege ferenda”. W: Prawo rodzinne i spadkowe wobec współczesnych zjawisk technologicznych i społecznych. Red. J.M. Łukasiewicz, M. Za łucki. Toruń 2018.

Dicey’s Conflict of Laws. Ed. J.H.C. Morris. London 1958.

Głowacz J.: Wykonawca testamentu w prawie polskim na tle porównawczym. Poznań 2018.

Goessl S.L.: Preliminary questions in EU private international law. „Journal of Private International Law” 2012, vol. 8, no. 1.

Gołaczyński J.: Prawo prywatne międzynarodowe. Warszawa 2015.

Gotlieb A.E.: The incidental question in Anglo-American conflict of laws. „The Canadian Bar Review” 1955, vol. 33.

Gotlieb A.E.: The incidental question revisited theory and practice in the conflict of laws. „International and Comparative Law Quarterly” 1977, vol. 26 Oct.

Górecki J.: Zapis windykacyjny w praktyce notarialnej. „Rejent” 2012, nr 4.

Hausmann R., in: Internationales Vertragsrecht. Hrsg. Ch. Reithmann, D. Martiny. Köln 2015.

Hohloch G., in: Erman, Bürgerliches Gesetzbuch. Handkommentar. Hrsg. H.P. W estermann, B . G runewald, G. M aier-Reimer. Kőln 2017.

Kapkowski R., Kaufmann M.: Charakter prawny zarządcy sukcesyjnego na tle pokrewnych instytucji zarządu masą spadkową. „Rejent” 2019, nr 7.

Kieniger E.-M., in: Internationales Vertragsrecht. Rom I—VO. CISG. CMR.

Fact Ü. Kommentar. Red. F. Ferrari et al. München 2012.

Kopaczyńska-Pieczniak K.: Status prawny zarządcy sukcesyjnego. „Przegląd Prawa Handlowego” 2018, nr 12.

Księżak P.: Zapis windykacyjny. Warszawa 2012.

Lagarde P.: La règle de conflit applicable aux questions préalables. „Revue critique de droit international privé” 1961.

Magnus U., in: J. von Staudingres Kommentar zum Bürgerlichen Gesetbuch mit Einführungsgesetz und Nabengesetzen. Einleitung zum Rom I—VO. Red. U. Magnus. Berlin 2011.

Makarov A.: Les cas d’application des règles de conflit étrangéres, Revue critique de droit international privé. „Revue critique de droit international privé” 1955.

Martiny D., in: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Bd. 12. Red. J. von Hein. München 2018.

Mataczyński M.: Przepisy wymuszające swoje zastosowanie — wybrane zagadnienia. „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2016, T. 18.

Mączyński A.: Wskazanie kilku praw przez normę kolizyjną prawa prywatnego międzynarodowego. W: Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Józefowi Skąpskiemu. Red. A. Mączyński, M. Pazdan, A. Szpunar. Kraków 1994.

Melchior G.: Die Grundlagen des deutschen internationalen Privatrechts. Berlin 1932.

Osajda K.: Kodeks cywilny. Komentarz. Spadki. T. 4A. Warszawa 2019.

Pacek P.: Wykonawca testamentu a zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej — wybrane zagadnienia. „Rejent” 2019, nr 6.

Pazdan J.: Umowy dotyczące spadku w rozporządzeniu spadkowym Unii Europejskiej. Warszawa 2018.

Pazdan J., w: Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz. Red. J. Poczobut. Warszawa 2017.

Pazdan M.: O niektórych osobliwościach poszukiwania prawa właściwego. W: „Valeat aequitas”. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu. Red. M. Pazdan. Katowice 2000.

Pazdan M.: O różnych funkcjach zdolności do czynności prawnych osoby fizycznej z uwzględnieniem aspektów arbitrażowych i kolizyjnoprawnych. W: Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu. Red. J. Poczobut, A.W. Wiśniewski. Warszawa 2016.

Pazdan M.: Prawo prywatne międzynarodowe. Warszawa 2012.

Pazdan M.: Rozszczepienie statutu kontraktowego oraz inne odstępstwa od zasady jednolitości statutu kontraktowego. „Studia Iuridica Silesiana” 1991, T. 126.

Pazdan M.: Stosowanie obcych norm kolizyjnych. „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2016, T. 18.

Pazdan M.: Zarząd sukcesyjny — aspekty kolizyjnoprawne. W: Prawo handlowe. Między teorią, praktyką a orzecznictwem. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi A. Strzępce. Red. E. Zielińska, P. Pinior, P. Relidzyński, W. Wyrzykowski, M. Żaba. Warszawa 2019.

Pazdan M.: Zarządca sukcesyjny a wykonawca testamentu. W: „Ius est ars boni et aequi”. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi. Red. A. Dań ko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys. Wrocław 2018.

Pazdan M.: Zasada jednolitości statutu spadkowego i odstępstwa od niej w rozporządzeniu spadkowym UE z 2012 r. W: Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle. Red. M. F ras, P. Ślęzak. Warszawa 2017.

Pazdan M., w: Kodeks cywilny. T. 2: Komentarz. Art. 450—1088. Przepisy wprowadzające. Red. K. Pietrzykowski. Warszawa 2018.

Pazdan M., w: Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz. Red. M. Pazdan. Warszawa 2018.

Pazdan M., w: Prawo spółek handlowych. T. 2A. Red. A. Szumański. Warszawa 2019.

Pazdan M., w: „System Prawa Prywatnego”. T. 20A: Prawo prywatne międzynarodowe. Red. M. Pazdan. Warszawa 2014.

Pilich M.: Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym. Zagadnienia podstawowe. Warszawa 2015.

Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz. Red. J. Poczobut. Warszawa 2017.

Rodziewicz P.: Stwierdzenie treści oraz zastosowanie prawa obcego w sądowym postępowaniu cywilnym. Warszawa 2015.

Schmidt T.S.: The incidental question on private international law. „Recueil des Cours” 1992, II (T. 233).

Sieradzka M.: Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej — analiza i ocena nowych rozwiązań prawnych. Cz. 1. „Monitor Prawniczy” 2018, nr 22.

Solomon D.: Die Anknüpfung von Vorfragen im Europäischen Internationalen Privatrecht. In: Fastschrift für Ulrich Spellenberg. Hrsg. J. Bernreuther, R. Freitag, S. Leible, H. Sippel, U. Wanitzek. Sellier 2010.

Sośniak M.: Prawo prywatne międzynarodowe. Katowice 1978.

Szereda A.: Przedsiębiorstwo w spadku — odrębna jednostka organizacyjna. W: Notarialne poświadczenie dziedziczenia. Red. A. Marciniak. Warszawa 2019.

Walaszek B., Sośniak M.: Zarys prawa międzynarodowego prywatnego. Warszawa 1973.

Waszczuk-Napiórkowska J.: Zapis windykacyjny w polskim prawie spadkowym. Warszawa 2014.

Wengler W.: Die Vorfrage im Kollisionsrecht, Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht. „Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht” 1934.

Wengler W.: Nouvelles réflexions sur les „questions préalables”. „Revue critique de droit international privé” 1966.

Zachariasiewicz M.A.: Przepisy wymuszające swoje zastosowanie a statut spadkowy. W: Nowe europejskie prawo spadkowe. Red. M. Pazdan, J. Górecki. Warszawa 2015.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-10


PazdanM. (2020). O rozgraniczaniu statutów i wsysaniu regulacji prawnej (na przykładzie prawa stosowanego do oceny różnych aspektów powołania i funkcjonowania wykonawcy testamentu i zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorstwem). Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 27, 159-177. https://doi.org/10.31261/PPPM.2020.27.06

Maksymilian Pazdan 
Akademia Leona Koźmińskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6799-7392
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).