Pozycja prawna notariusza w sprawach spadkowych o charakterze transgranicznym Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-658/17 WB

Kinga Konieczna
https://orcid.org/0000-0003-1886-2963

Abstrakt

The commentary presents an analysis of a thesis presented by the Court of Justice of the European Union in Judgment of 23rd of May 2018. The question referred to the Court in case C-658/17 WB concerned legal definition of a ‚court’ and legal classification of the national deed of certification of succession under the provisions of Regulation
(EU) No 650/2012. The Judgment states that notary in Poland that draw up a deed of certificate of succession at the unanimous request of all the parties, does not constitute a ‚court’ within the meaning of that provision. Subsequently, a deed drawn up by such authority does not constitute a ‘decision’ within the meaning of that provision. The Judgment is particularly relevant since its impact extends to national certificates of succession issued by notaries in other countries, that are part of the Latin part notary system. In conclusion it is indicated, that the Judgment rendered by Tribunal, although highly rightful, relates to merely one of numerous issues concerning use of authentic documents in cross-border succession cases.


Słowa kluczowe

Regulation (EU) 650/2012; succession; deed of succession certification; notary public

Literatura

Borkowski P.: Notarialne poświadczenie dziedziczenia. Warszawa 2011.

Carruthers J.M., Crawford E.B.: Speculation on the Operation of Succession Regulation 650/2012: Tales of Unexpected. „22 European Review of Private Law” 2014, Issue 6.

Czubik P.: Konsekwencje europejskiego rozporządzenia spadkowego (nr 650/2012) dla praktyki notarialnej (zagadnienia dotyczące wyboru prawa właściwego dla dziedziczenia). „Rejent” 2013, nr 11.

Księżak P.: Charakter prawny aktu poświadczenia dziedziczenia. W: Notarialne poświadczenie dziedziczenia. Zagadnienia wybrane. Red. A. Marciniak. Warszawa 2019.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia. Red. A. Marciniak. Warszawa 2019.

Nowe europejskie prawo spadkowe. Red. J. Górecki, M. Pazdan. Warszawa 2015.

Pazdan M.: Notarialne poświadczenie dziedziczenia po zmianach z 2015 roku. „Rejent” 2016, nr 4.

Pisuliński J.: Europejskie prawo cywilne. Warszawa 2013.

Prawo i postępowanie spadkowe. Komentarz. T. 4 b. Red. K. Osajda. Warszawa 2019.

Rylski P., Weitz K.: Postępowania dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego — rozporządzenie nr 650/2012 a prawo krajowe (szkic prawnoporównawczy). „Przegląd Sądowy” 2018, nr 4.

Setkowicz M.: Notariusz jako organ ochrony prawnej w świetle prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej. „Przegląd Prawa i Administracji” 2016, T. 107.

Szereda A.: Czynności notarialne. Komentarz do art. 79—112 Prawa o notariacie. Warszawa 2018.

Trocha B.: Akt poświadczenia dziedziczenia w świetle prawa UE. Glosa do wyroku TS z dnia 23 maja 2019 r., C-658/17. LEX.

Załucki M.: New revolutionary regulation on succession matters. Key issues and doubts. „Revista de derecho civil” 2016, vol. 3, nº 1.

Znad granicy ponad granicami. Księga jubileuszowa Profesora Dietera Martiny. Red. M. K rzymuski, M. Margoński. Warszawa 2014.

Orzecznictwo

Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 19 kwietnia 2017 r., III Ca 391/17.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2003 r., K 49/2001. OTK ZU 2003, nr 9A, poz. 101.

Wyrok TSUE z dnia 9 marca 2017 r., C-484/15. ECLI:EU:C:2017:199.

Wyrok TSUE z dnia 9 marca 2017 r., C-551/15. ECLI:EU:C:2017:193.

Wyrok TSUE z dnia 12 października 2017 r. w sprawie C-218/16. ECLI:EU:C: 2017:755.

Wyrok TSUE z dnia 17 stycznia 2019 r., C-102/18. ECLI:EU:C:2019:34.

Wyrok TSUE z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie WB, C-658/17. ECLI:EU:C: 2019:444.

Akty prawne

Grundbuchordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 1994, https://www.gesetze-im-internet.de/gbo/BJNR001390897.html.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego. Dz.Urz. UE L nr 201 z 2012 r., s. 107.

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie. T.j. Dz.U. 2019, poz. 540, 730, 1495, 1655, 2020.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-29


KoniecznaK. (2020). Pozycja prawna notariusza w sprawach spadkowych o charakterze transgranicznym Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-658/17 WB. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 27, 303-317. https://doi.org/10.31261/PPPM.2020.27.11

Kinga Konieczna 
Uniwersytet Gdański  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1886-2963
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).