Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.


Zasady edycji nadsyłanych tekstów:

Długość nadsyłanych tekstów nie powinna przekroczyć 20 000 znaków.
Formatowanie tekstu:
edytor Word,
czcionka Times New Roman 12 pkt,
odstęp – 1,5 pkt pomiędzy liniami,
marginesy – 2,5 cm: boczne, górny i dolny,
wyrównanie lewostronne,
cytaty (dłuższe niż 3 wersy) wyodrębnione w tekście głównym – 10 pkt.

Prosimy o stosowanie zapisu „oksfordzkiego” przypisów w tekście (Cudak 2009, 34), a „literatury” na końcu tekstu wg zasad:
Bartoszyński K., 2004, O tradycji w badaniach literackich, w: Bartoszyński K., Kryzys czy trwanie powieści. Studia literaturoznawcze, Kraków.
Janion M., 1960, Tradycje i perspektywy metodologiczne badań genetycznych w historii literatury, w: Wyka K., red., Zjazd Naukowy Polonistów 10-13 grudnia 1958, Wrocław.
Balcerzan E., 1964, Problém „důležitosti” elementů zobrazeného světa, przeł. Štindl K., „Česká literatura”, nr 6.
Lewiński D., 2004, Strukturalistyczna wyobraźnia metateoretyczna. O procesach paradygmatyzacji w polskiej nauce o literaturze po 1958 roku, Kraków.
Cudak R., red., 2008, Literatura polska w świecie, t. 2, Korespondencje, Katowice.
Waring R., 2010, Researching Vocabulary Acquisition in Extensive Reading, www.robwaring.org /presentations [dostęp: 17.11.2012].
Rusinek W., 2012, Bajka o człowieku, który nigdy nie czytał kryminału, „artPapier”, nr 203, http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=154&artykul=3316 [dostęp: 28.01.2015].

W przypadku tekstów wydanych w wersji papierowej, a opublikowanych również w Internecie, adres bibliograficzny powinien odnosić się do wydania papierowego.

W przypadku powoływania się na teksty pochodzące z blogów, forów internetowych itp. należy podać skopiowany link wraz z datą dostępu:
http://annamucha.pl/index.php?m=strona_glowna [dostęp: 23.11.2014].

Teksty w postaci pliku prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres redakcji (postscriptum@us.edu.pl).
Redakcja nie przyjmuje tekstów niespełniających wymogów formalnych.
Prosimy dołączyć do tekstu oświadczenie etyczne (dotyczące zasad związanych z ghostwriting i guest authorship) oraz notę autorską zawierającą następujące informacje: stopień naukowy, miejsce pracy, zainteresowania naukowe, ważniejsze publikacje, streszczenie/abstrakt (maks. 700 znaków ze spacjami) oraz 2–4 słowa kluczowe.