• Opisać współczesność, wymyślić przyszłość
  Tom 32 Nr 2 (2023)

  Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki  - program Doskonała nauka - wsparcie konferencji naukowych, nr umowy DNK/SP/514518/2021.

  01_MEIN.png02_DN.png

  Publikacja dofinansowana w ramach projektu „100 ekofaktów, o których każdy uczący się polskiego mówić powinien”. Projekt jest finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu Promocja Języka Polskiego. 

 • Edukacja humanistyczna w czasach antropocenu
  Tom 31 Nr 1 (2023)

  Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki  - program Doskonała nauka - wsparcie konferencji naukowych, nr umowy DNK/SP/514518/2021.

  01_MEIN.png02_DN.png

  Publikacja dofinansowana w ramach projektu „100 ekofaktów, o których każdy uczący się polskiego mówić powinien”. Projekt jest finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu Promocja Języka Polskiego. 

 • WSPÓŁCZESNE BADANIA POLONISTYCZNE ZA GRANICĄ
  Tom 30 Nr 2 (2022)

  Wielojęzyczny numer „Postscriptum Polonistycznego” wieńczy 30-lecie międzynarodowego charakteru czasopisma. 30 lat temu w piśmie – wtedy jeszcze będącym biuletynem Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego – ukazał się pierwszy artykuł zagranicznej polonistki z Republiki Czeskiej, Haliny Klimszy. Niniejszy numer to zbiór polonistycznych tekstów w językach ojczystych/pierwszych polonistów zagranicznych. Chcieliśmy i chcemy, by wiedza o interesujących zjawiskach i badaniach polskich i polonistycznych dotarła także do osób ciekawych świata, które w różnych krajach z powodu bariery językowej nie mogłyby jej nabyć. Pamiętamy też o młodym pokoleniu polonijnym, które nie zawsze już zna język przodków.

 • VII ŚWIATOWY KONGRES POLONISTÓW
  Tom 29 Nr 1 (2022)

  29 numer czasopisma „Postscriptum Polonistyczne” poświęcony został w głównej mierze obradom VII Światowego Kongresu Polonistów. Pismo, które służy krajowym i zagranicznym polonistom, pragnie odnotować to istotne dla środowiska naukowego wydarzenie i udzielić głosu jego uczestnikom.

  Historia Kongresu sięga roku 1998, kiedy doszło do spotkania mającego na celu integrację polonistów krajowych i zagranicznych w ramach Pierwszego Kongresu Polonistyki Zagranicznej w Warszawie. Kolejne zjazdy miały miejsce w Gdańsku (2001), Poznaniu (2006), Krakowie (2008), Opolu (2012) i w roku 2016 w Katowicach, gdzie 22 czerwca zainaugurowano VI Światowy Kongres Polonistów pod hasłem „Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy”. Od Kongresu katowickiego kolejnym spotkaniom nadano nową nazwę.

  VII Światowy Kongres Polonistów zatytułowano „Polonistyka światowa – archiwa i współczesność”. Jednym z głównych zagadnień podejmowanych przez prelegentów były archiwalia literackie i językowe, zgromadzone również w postaci cyfrowej, stanowiące swoistą kulturę pamięci, oraz ich ochrona i wykorzystywanie w pracach naukowych. Kolejną istotną kwestią reprezentowaną w wystąpieniach było usytuowanie polszczyzny wobec jedno- i wielojęzyczności, a także refleksja nad statusem języka odziedziczonego w sytuacji migracji. Nie zabrakło też głosów na temat historii, rozwoju i obecnej sytuacji akademickich ośrodków polonistycznych na świecie. Gros publikowanych w niniejszym numerze artykułów stanowi zatem pokłosie VII Światowego Kongresu Polonistów i porusza wskazane kręgi tematyczne.

  Numer zawiera także część Varia mieszczącą artykuły zróżnicowane tematycznie, dwa przeglądy odnotowujące nowości wydawnicze i filmowe z roku 2021 oraz nekrolog.

 • Narodziny eko(glotto)dydaktyki
  Tom 28 Nr 2 (2021)

  Pandemiczna rzeczywistość panuje na całym globie już od blisko dwóch lat. Wpływa ona na wszystkie obszary działalności człowieka, jego kondycję fizyczną i psychiczną. Rozmaite przejawy tej nowej rzeczywistości skłaniają do refleksji naukowej, w tym też do zastanowienia się nad różnie rozumianą „nowością” w (glotto)dydaktyce polonistycznej. O tak ukierunkowaną refleksję poproszono badaczki i badaczy z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich. Zgromadzone teksty tematycznie oscylują wokół dwu „nowości”, które stają się już – jak można sądzić – codziennością w środowisku (glotto)dydaktycznym. Jednym z nowych trendów jest obecność nurtu humanistyki ekologicznej w podręcznikach do nauczania polszczyzny – zarówno jako mowy ojczystej, jak i jako języka obcego. Ten nowy, kształtujący się od lat 90. ubiegłego wieku paradygmat naukowy, wyznaczył narzędzia analizowania treści podręcznikowych i wpłynął na perspektywę oglądu funkcji, jakie powinny realizować podręczniki językowe w zakresie uwrażliwienia uczących się na problemy ekologiczne.
  Za drugą „nowość”, będącą tematem przewodnim kilku artykułów zamieszczonych w tym numerze, uznano kształcenie zdalne, które obecnie przestaje już być traktowane jako forma nadzwyczajna bądź zarezerwowana dla szczególnych typów kursów. Nagła konieczność szerokiego zastosowania narzędzi cyfrowych, znanych przecież w dydaktyce od lat, wpłynęła na działania i postawy zarówno nauczycieli, jak i uczniów.
  Artykuły pomieszczone w niniejszym numerze zostały podzielone na trzy tematyczne sekcje. Znajduje się w nim też część Varia oraz Sprawozdanie.

 • Z walizką w ręku – kobiety w podróży
  Tom 27 Nr 1 (2021)

  Dwujęzyczny numer, który oddajemy do rąk czytelników, to zbiór artykułów podejmujących motyw szeroko rozumianej podróży, drogi, wędrówki zarówno bliskiej (nieopodal domu), jak i bardzo odległej (w nieznane rewiry czasu i przestrzeni). Podróżowanie wiąże się z odkrywaniem nowych miejsc, poznawaniem ludzi i kultur, zdobywaniem doświadczeń, docieraniem do celu nieraz krętymi i trudnymi ścieżkami. Innym razem podróż staje się celem samym w sobie, sposobem na życie, w którym ruch i zmiana to najważniejsze wartości. Nie wszystkie wyprawy przedstawione w tomie służyły wyłącznie rekreacji; nierzadko wynikały one bowiem z represji i sytuacji zagrożenia, wówczas skutkowały emigracją, wyobcowaniem i wyrzeczeniami odciskającymi piętno na wielu pokoleniach. Nieodłącznym elementem wojaży jest ryzyko, którego podejmuje się eksplorator lub tramp. Co jednak potwierdza przedstawiany zbiór artykułów, podróże wielokrotnie stawały się impulsem do tworzenia, odkrywania siebie i własnej kultury wskutek kontaktu ze spotkanymi ludźmi, ich obyczajami i poznawanymi przestrzeniami.

 • Niezmienność i zmiana jako perspektywy badawcze
  Tom 26 Nr 2 (2020)

  Redaktorzy numeru: Romuald Cudak, Maria Czempka-Wewióra

 • Olga Tokarczuk – Literacka Nagroda Nobla 2018
  Tom 25 Nr 1 (2020)

  Redktorzy numeru: Romuald Cudak, Jolanta Tambor, Agnieszka Nęcka

 • Migracje i ich konsekwencje
  Tom 24 Nr 2 (2019)

  Redaktorzy numeru: Wioletta Hajduk-Gawron, Magdalena Ochwat

 • Polska różnorodna
  Tom 23 Nr 1 (2019)

  Redaktorki numeru: Jolanta Tambor, Karolina Pospiszil

 • Pomiędzy Polską, Portugalią i Brazylią. Literatura – kultura – język – edukacja
  Tom 21 Nr 1 (2018)

  Redaktorzy numery: Magdalena Bąk, Agnieszka Madeja

   
 • Oblicza kobiecości
  Tom 20 Nr 2 (2017)
  Redaktor numeru: Agnieszka Nęcka
 • W kręgu badań językoznawczych
  Tom 19 Nr 1 (2017)
  Redaktorzy numeru: Marcin Maciołek, Maria Czempka-Wewióra
 • VI Światowy Kongres Polonistów
  Tom 18 Nr 2 (2016)

  Redaktor numeru: Bożena Szałasta-Rogowska

 • Polacy w/o Australii
  Tom 17 Nr 1 (2016)

  Redaktor numeru: Magdalena Bąk

 • Perspektywy glottodydaktyczne
  Tom 16 Nr 2 (2015)
  Redaktorzy numeru: Aleksandra Achtelik, Agnieszka Madeja
 • Polonistyka w sąsiedztwie: Republika Czeska, Republika Słowacka
  Tom 15 Nr 1 (2015)

  Redaktorzy numeru: Jolanta Tambor, Karolina Pospiszil

 • Polonistyka i nowe media
  Tom 14 Nr 2 (2014)

  Redaktorzy numeru: Romuald Cudak, Małgorzata Kita, Agnieszka Nęcka

 • Postscriptum Polonistyczne
  Tom 13 Nr 1 (2014)

  Redaktorzy numeru: Magdalena Bąk, Agnieszka Nęcka

 • Polonistyka w Bułgarii: wczoraj i dziś
  Tom 12 Nr 2 (2013)

  Redaktorzy numeru: Kalina Bachnewa, Margreta Grigorowa, Galia Symeonowa-Konach, Jolanta Tambor 

 • Postscriptum Polonistyczne
  Tom 11 Nr 1 (2013)

  Pod redakcją Agnieszki Nęckiej i Magdaleny Knapik

 • Dydaktyka, glottodydaktyka - miejsca wspólne
  Tom 10 Nr 2 (2012)

  Redaktorzy numeru: Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek

 • Zjazd Polonistów
  Tom 9 Nr 1 (2012)

  Redaktorzy numeru: Magdalena Bąk, Agnieszka Nęcka

 • Teatr i dramat polski po 1989 r.
  Tom 8 Nr 2 (2011)

  Redaktorzy numeru: Aleksandra Achtelik, Ewa Wąchocka

 • Miłosz – w stulecie urodzin
  Tom 7 Nr 1 (2011)

  Redaktorzy numeru: Romuald Cudak, Józef Olejniczak

 • Polonistyki Dalekiego Wschodu
  Tom 6 Nr 2 (2010)
  Redaktorzy numeru: Romuald Cudak, Jagna Malejka, Choi Sung-Eun
 • Polskie kino po…
  Tom 5 Nr 1 (2010)

  Redaktorzy numeru: Agnieszka Tambor, Jolanta Tambor

 • Słowacki jubileuszowy
  Tom 4 Nr 2 (2009)
  Redaktorzy numeru: Magdalena Bąk, Romuald Cudak
 • Polonistyka i język polski na Ukrainie
  Tom 3 Nr 1 (2009)
  Redaktorzy numeru: Ałła Krawczuk, Monika Rusin, Jolanta Tambor
 • W kręgu badań kulturoznawczych
  Tom 2 Nr 2 (2008)

  Redaktor numeru: Aleksandra Achtelik

 • Stereotypy
  Tom 1 Nr 1 (2008)

  Redaktor numeru: Jolanta Tambor