Multimodalność przekazu medialnego a przekład


Abstrakt

W artykule podjęto problem przekazów multimodalnych w relacjach przekładowych. Źródłem przykładów były teksty rosyjskie – oryginały pochodzące z różnych mediów i ich przekłady na język polski opublikowane w czasopiśmie „Forum”.

Analiza wybranych przykładów pokazała, że elementy graficzne współtworzą globalny sens komunikatu, ale z reguły są one inne w komunikacie przełożonym.


Słowa kluczowe

Multimodalność; dyskurs medialny; przekład; globalny sens przekazu

Bibliografia
Duskayeva, Liliya. „Vektory praksiologicheskogo analiza v medialingvistike”. Medialingvistika 2018, vol. 5, 3. [Дускаева, Лилия. „Векторы праксиологического анализа в медиалингвистике”. Медиалингвистика 2018, т. 5, 3.]
Kampka, Agnieszka. „Multimodalna analiza dyskursu – ujęcie semiotyczne”. 95- 122. Czyżewski, Marek. Osocki, Michał, Piekot, Tomasz. Jerzy, Stachowiak (Eds.). Analiza dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO Sp. z o.o., 2017.
Kita, Małgorzata. „Dyskurs prasowy”. 199-288. Malinowska, Ewa. Nocoń, Jolanta. Żydek-Bednarczuk, Urszula (Eds.). Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej. Kraków: Universitas, 2013.
Lisowska-Magdziarz, Małgorzata. Media powszednie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.
Lisowska-Magdziarz, Małgorzata. Znaki na uwięzi. Od semiologii do semantyki mediów. Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2019.
Maćkiewicz, Jolanta. „Jak można badać przekazy multimodalne”. 18-27. Język Polski. 2016 nr 2.
Maćkiewicz, Jolanta. „Co się zmieniło w komunikowaniu publicznym?”. 23-32. Pstyga, Alicja. Patocka-Sigłowy, Urszula (Eds.). Międzyjęzykowe i międzykulturowe konteksty współczesnego dyskursu publicznego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017.
Maćkiewicz, Jolanta. „Więcej niż tysiąc słów. Perswazyjne działanie zdjęć prasowych”. 25-34. Media – Biznes – Kultura. 2018 nr 1.
Mrozowski, Maciej. Przenikanie mediów. Ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2020.
Piekot, Tomasz. Dyskurs polskich wiadomości prasowych. Kraków: Universitas, 2006.
Pisarek, Walery. Wstęp do nauki o komunikowaniu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.
Polonskiy, Andrey. „Mediynyy tekst i yego statusv sovremennoy kul'ture”. A.V. Polonskiy, M.Yu. Kazak (Eds.). Mediynyy tekst:sotsial'nyye praktiki, tekhnologii, teorii. Belgorod: Izdatel'skiy dom BELGOROD 2018. [Полонский, Андрей. „Медийный текст и его статусв современной культуре”. А.В. Полонский, М.Ю. Казак (Eds.). Медийный текст: социальные практики, технологии, теории. Белгород: Издательский дом БЕЛГОРОД, 2018.

Pstyga, Alicja. „Perspektywy badań nad rosyjsko-polskim dyskursem prasowym”. 7-19. Roczniki Humanistyczne. 2019 t. LXVII, z. 7.
Pstyga, Alicja. „Wartościowanie w tekście medialnym – interpretacje tłumacza”. 105-118. Przegląd Rusycystyczny. 2020 nr 1.
Skowronek, Bogusław. Mediolingwistyka. Wprowadzenie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013.
Skowronek, Bogusław. „Z perspektywy odbiorcy. O nowym obszarze badań języka w mediach”. 11-17. Język Polski. 2016 nr 2.
Skowronek, Bogusław. „Językowe odmiany medialne wobec przemian współczesnej technokultury”. Медиалингвистика. 2018 t. 5, nr 3.
Ślawska, Małgorzata. „Perspektywa multimodalna w badaniu tekstów prasowych”. 107-118. Hofman, Iwona. Kępa-Figura, Danuta (Eds.). Seria: Współczesne Media. T. 1: Zagadnienia ogólne i teoretyczne. Multimodalność mediów drukowanych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018.
Żydek-Bednarczuk Urszula. „Dyskurs medialny”. 179-197. Malinowska, Ewa. Nocoń, Jolanta. Żydek-Bednarczuk, Urszula (Eds.). Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej. Kraków: Universitas, 2013.
Żydek-Bednarczuk Urszula. „Dyskurs medialny w analizie interdyscyplinarnej. 13-24. Skowronek, Bogusław. Horyń, Ewa. Walecka-Rynduch, Agnieszka (Eds.). Język a media. Zjawiska językowe we współczesnych mediach. Kraków: Collegium Columbum, 2016.
Pobierz

Opublikowane : 2021-01-02


PstygaA. (2021). Multimodalność przekazu medialnego a przekład. Przegląd Rusycystyczny, (2 (174). https://doi.org/10.31261/pr.10302

Alicja Teresa Pstyga  alicja.pstyga@ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański  Polska
http://orcid.org/0000-0001-6933-2132

Dr hab., prof. UG, kierownik Katedry Językoznawstwa i Translatoryki Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego oraz kierownik Pracowni Badań nad Komunikowaniem Medialnym afiliowanej przy Wydziale Filologicznym UG; redaktor serii wydawniczej „Słowo z Perspektywy Językoznawcy i Tłumacza” (Wydawnictwo UG); członek PTR, TMJP i Tertium. Autorka monografii Nowe słownictwo rosyjskie. Struktura formalno-semantyczna rzeczownika (1994), Słowotwórcza kategoria negacji. Prefiksalne negatywa rzeczownikowe we współczesnym języku polskim i rosyjskim (2010), Przekład w komunikowaniu medialnym. Wybrane zagadnienia na podstawie polskich przekładów rosyjskich tekstów prasowych (Gdańsk 2013), a także ponad stu artykułów z zakresu przekładu oraz słowotwórstwa, leksykologii, frazeologii języka rosyjskiego i polskiego, również w ujęciu porównawczym; redaktorka bądź współredaktorka dziesięciu monografii wieloautorskich.
Kontakt: alicja.pstyga@ug.edu.pl


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).