Współczesna sztuka rosyjska w dialogu pokoleń. S. J. Gonczarowa-Grabowska, Współczesny dramat rosyjski (koniec XX – początek XXI wieku), Mińsk 2021, 271 s.


Abstrakt

В новой монографии С. Гончаровой-Грабовской, которая предназначена в качестве учебного пособия, представлены новаторские черты новой и новейшей драмы русскоязычных драматургов. Глубоко проанализированы проблемы трансформации действия, персонажа, форм речи. Прослежены тенденции эпизации и лиризации драмы.


Pobierz

Opublikowane : 2022-05-30


MaliutinaN. (2022). Współczesna sztuka rosyjska w dialogu pokoleń. S. J. Gonczarowa-Grabowska, Współczesny dramat rosyjski (koniec XX – początek XXI wieku), Mińsk 2021, 271 s. Przegląd Rusycystyczny, (2 (178), 265-273. https://doi.org/10.31261/pr.13196

Nataliia Maliutina  malutina2002@wp.pl
Uniwersytet w Białymstoku  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5787-2753

Nataliia Maliutina – prof. nadz., dr hab. UwB, rusycystka, ukrainistka, komparatystka, badaczka dramatu XIX–XXI stulecia, nowych zjawisk w aspekcie identyfikacji kulturowej. Autorka sześciu monografii, m.in. Проблема культурной (само)идентификации героя в новейшей постсоветской драме: переформатировка (we współautorstwie z A. Maroń, Kraków 2019), Ukraińska dramaturgia końca XIX i początku XX wieku (Toruń 2020). Współorganizator pięciu międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu Odessa i Morze Czarne. Polsko-Ukraińskie związki kulturowe (Białystok–Odessa, 2013–2019), trzech międzynarodowych konferencji naukowych Współczesna drama rosyjska (Rzeszów, 2013­–2015). Współredaktor tomów Dramat w nowych ujęciach teoretycznych (Białystok–Odessa 2014), Odessa i Morze Czarne jako przestrzeń literacka (Białystok 2016, 2018, 2019) Перформатизация современной русской драмы: славянский литературный контекст (Rzeszów 2019), autorka studiów w Świat i Słowo, Slavica Wratislaviensia, Studia Wschodniosłowiańskie. Staż naukowy Justus–Liebig Universitat Giessen (Niemcy) 10.10.2019–16.01.2020.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).