Rok 1991 w prozie rosyjskiej


Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie, w jaki sposób wydarzenia 1991 roku, utożsamiane powszechnie z rozpadem ZSRR, są reprezentowane w rosyjskiej prozie.. W utworach rosyjskich pisarzy (J. Wodołazkin,  W. Pielewin, P.Sanajew, S. Lebiediew, A. Prochanow) najczęściej przywoływany jest moment sierpniowego puczu. Autorka poddaje analizie fragmenty wyodrębnione z całości utworu i bada je poza macierzystym kontekstem, zwracając uwagę na motywy, obrazy, a także perspektywę narratora.


Słowa kluczowe

1991 rok; pucz sierpniowy; proza rosyjska

Pobierz

Opublikowane : 2022-11-07


SkotnickaA. (2022). Rok 1991 w prozie rosyjskiej. Przegląd Rusycystyczny, (4), 9-24. https://doi.org/10.31261/pr.13846

Anna Skotnicka  anna.skotnicka@uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński  Polska

doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Opublikowała książki: Szczelina. Bohater współczesnej prozy rosyjskiej i jego światy, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2020, ss. 335; Model prozy „innej” w literaturze rosyjskiej po 1985 roku, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001, ss. 225;  Rosyjska proza wspomnieniowa lat 1953–1978. Autobiografia – dokument – autotematyzm, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1991, ss. 110.

E-mail: anna.skotnicka@uj.edu.pl


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).