Rosja: imperium i literatura


Abstrakt

Autor stawia pytanie o to, w jaki sposób współczesna rosyjska świadomość znajduje odzwierciedlenie w literaturze tego kraju. Wskazuje w tej roli kilka znaczących utworów z ostanich dziesięcioleci oraz podkreśla funkcję literatury nowego realizmu (Roman sienczin, Andriej Dmitrijew, Piotr Aleszkowski) oraz literaturę pisaną przez kobiery (Ludmiła Pietruszewska, Jelena Czyżowa, Guzel Jachina) w procesie dekonstruowania neoimperialnego i wielkoruskiego mitu.


Słowa kluczowe

imperialny wielkoruski mit; nowy realizm; proza kobieca; dekonstrukcja imperium

Bakuła, Bogusław. “Rosyjska dyskusja postkolonialna w latach 2000–2018.” Miscelanea Posttotalitariana Wratislaviensia, 2020 (t. 8): 235–265.
Etkind, Aleksandr. Vnutryennaya koloniztsyya. Imperskiy opyt Rossii. Moskva: Novoe Literaturnoye obozreniye, 2013 [Эткинд, Александр, Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. Москва: Новое литературное обозрение, 2013].
Jelizarow, Michaił. Bibliotekarz. Transl. Korybut-Daszkiewicz, Iwona. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza 2012.
Kiedyś wierzyłem, że Rosjanie się zmienią, ale teraz już nie. Rozmowa z prof. Tadeuszem Klimowiczem, „Gazeta Wyborcza” 16.03.2022.
Otkrytoye pis’mo rossiyskikh uchonykh i nauchnykh zhurnalistov protiv voyny c Ukrainoy [Открытое письмо российских ученых и научных журналистов против войны с Украиной] .
Polak, Andrzej. “Kolonizacja wewnętrzna Rosji w ujęciu Aleksandra Etkinda.” Miscelanea Posttotalitariana Wratislaviensia, t. 8 (2020): 215–233.
Roman-Rawska, Katarzyna. Nowy realizm w rosyjskim polu literackim po 1991 roku: literatura i polityka. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2020.
Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze. T. 28. Polak, Andrzej (Ed.). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2018 .
Thompson, Ewa. Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm. Transl. Sierszulska, Anna. Kraków: Univeristas, 2000.
Yelizarov, Mikhail. Bibliotekar’. Moskva: Ad Marginem, 2007 [Елизаров. Михаил. Библиотекарь. Москва: Ad Marginem, 2007].
Zaczkowska, Anna. Cienie aryjskich przodków. Mitologia polityczna w Rosji. Katowice: Śląsk–SIW 2016.
Pobierz

Opublikowane : 2022-11-07


FastP. (2022). Rosja: imperium i literatura. Przegląd Rusycystyczny, (4), 165-173. https://doi.org/10.31261/pr.14585

Piotr Fast  piotr.fast@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4158-671X

Literaturoznawca, przekładoznawca tłumacz. Zajmuje się literaturą rosyjska ostatniego stulecia. Pracuje w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ostanio opublikował tłumaczenia dwóch obszrnych książek ("Biesy i demony" oraz "Niegdyś w Galicji") rosyjskojęzycznego izraelskiego pisarza Yakova Shechtera.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).