Prawda a nominacja językowaAbstrakt

Aleksander Kiklewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Poland

akiklewicz@gmail.com

 

Celem artykułu jest przedstawienie kategorii prawdy w zakresie nominacji językowej (tzn. za pomocą form gramatycznych, leksemów, grup wyrazowych i zdań). Autor prezentuje historię badań nad tą problematyką w filozofii, logice i językoznawstwie, poczynając od koncepcji Arystotelesa, który rozgraniczał jako diametralnie odmienne pojęcia nominacji i predykacji. Autor przy uwzględnieniu ergonomicznego modelu języka przedstawia oryginalną koncepcję modalności werytatywnej, opisując na materiale języka rosyjskiego i innych języków europejskich dwa zjawiska: nominację kontrfaktyczną oraz falsyfikację leksykalną. 

The aim of the following study is to discuss certain issues concerning the truth with reference to lexical nomination (through lexical units, i.e. words and word groups). The author presents the history of views on language nomination, starting with Aristotle. It is shown that Aristotle’s influence on the methodology of semantic research on natural languages eliminated the problem of truth from linguistics for next centuries. The author presents an original concept of accuracy / inaccuracy of lexical nomination and describes its different types, such as extensional and intensional inaccuracy of lexical units. The inaccuracy of lexical units in the field of lexical nomination is considered in the light of an ergonomic model of linguistic behavior, which is advocated by the author.


Pobierz

Opublikowane : 2014-03-01


KiklewiczA. (2014). Prawda a nominacja językowa. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3402

Aleksander Kiklewicz  akiklewicz@gmail.com
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Poland Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).