Категория «правды» как мнение и как иМператив поведенияAbstrakt

Igor Archipow

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Russian Federation

prz.ru@o2.pl

 

W artykule jest rozpatrywany problem kognitywnej podstawy kształtowania treści kategorii „prawda” oraz funkcjonowania środków jej manifestacji w języku rosyjskim. Pokazano mechanizmy korelacji czynników fonotaktycznych, morfologicznych, derywacyjnych oraz semantycznych, warunkujących rozwój leksemu prawda w diachronii. Zbadano znaczenie treści leksykalnej tego rzeczownika w praktyce komunikacyjnej użytkowników języka rosyjskiego, a także zależność rozwoju historycznego semantyki leksykalnej od właściwości funkcjonalnych wyrazu.

 

The paper discusses issues of cognitive patterns underlying semiosis and, in particular, the emergence of the concept of “truth” which, in Russian, is an equivalent of two synonyms. Relevant lexical means of expression are described. Patterns of interactions of phonotactic, morphological, word-formation and semantic factors contributing to word survival are outlined. The data point to the key role of the relevance of a lexical meaning in a given context of every-day praxis of life of Russian language users. It is also important as far as a word survival is concerned. Our study shows how basic systemic semantic components are inherited in the course of the history of Russian.

 


Pobierz

Opublikowane : 2014-03-01


ArchipowI. (2014). Категория «правды» как мнение и как иМператив поведения. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3404

Igor K. Archipow  PRZ.RUS@op.pl
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Russian Federation Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).