„Mylące” nazwy roślin leczniczych w języku polskim i rosyjskimAbstrakt

Wanda Stec

Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Poland

PRZ.RUS@op.pl

 

Наименования лекарственных растений обычно обладают четкой семантической мотивацией, указывающей на отличительные черты десигнатов. информация, содер-жащаяся в наименованиях, по принципу, должна соответствовать истине, т.е. отражать наблюдаемые и именуемые реалии внеязыковой действительности. однако названия могут вводить в заблуждение, вызывая ошибочные представления о географическом происхождении растений, или наводя на неверную мысль об их полезных свойствах, в том числе о воздействии, оказываемом на человека. наименования также могут ошибочно ассоциироваться с точки зрения современного состояния языка, либо по-разному истолковываться этимологами. повсеместное использование типичными носителями языка некоторых названий по отношению к определенным видам рас-тений не исключает их «неверности» с точки зрения ботаники. в статье на примерах «вводящих в заблуждение» (иногда с виду) наименований на польском и русском, а также латинском языках, представлено явление и предпринята попытка установить причины «правды»/«неправды» в языковой номинации лекарственных растений. 

The names of medicinal plants are usually distinguished by clear semantic motivation, thus indicating their characteristic features. The information contained in the names of medicinal plants should, as a matter of principle, comply with the concept of truth: i.e. conform to an observable and denominated reality. Nevertheless, such names may be misleading, resulting in erroneous views regarding the geographical origins of a plant or its useful characteristics (including its influence upon people). These names may also give rise to inappropriate as-sociations from the perspective of contemporary language, and be interpreted in different ways by etymologists. Although average language users may name certain plant species in a particular way, these names may nonetheless be ‘untrue’ from a botanical standpoint. This article attempts to outline the ‘true/untrue’ aspect of medicinal plants’ linguistic nomination, as well as to determine the reasons for this phenomenon. Various Polish, Russian and Latin names (which are ‘misleading’, but sometimes only apparently), are used for the purpose of the discussion.


Pobierz

Opublikowane : 2014-03-01


StecW. (2014). „Mylące” nazwy roślin leczniczych w języku polskim i rosyjskim. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3406

Wanda Stec  PRZ.RUS@op.pl
Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).