Obraz, symbol, fakt w ortodoksyjnej hymnografiiAbstrakt

Ałła Kamałowa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Poland

aaka46@rambler.ru

 

W artykule rozważa się problem traktowania kategorii prawdy w tekstach hymnograficznych. Teoretyczno-metodologiczną podstawę badania stanowi filozofa Piotra Struvego traktującego prawdę w perspektywie irracjonalizmu. Obiektem analizy są dwa teksty hymnograficzne: Akafist świętemu Mikołajowi oraz Nabożeństwo ku pamięci świętych męczenników Makkawejskich, ich nauczyciela Elezjasza i ich matki Sołomonii. Autorka pokazuje, że fakty historii chrześcijaństwa w tekstach hagiograficznych są interpretowane jako prawdziwe. Materiał badawczy pozwala autorce wyciągnąć wnioski o kulturowej determinacji prawdy. 

In the article the problem of knowledge of the truth is solved on texts of gimnographia. The philosophical base of research was made by ideas of the Russian philosopher Peter Struve about the truth as systems and about understanding of the truth as due and real. In the article the Acathistus to Sacred Nikolay and Memory to Cacred brothers Makkaveyam in Minei for August are analyzed. The author shows how in hagiographical texts the facts of Christian history, which are perceived as true, are registered and are not called in question. The material of research allows the author to draw a conclusion about cultural determina-tion of the truth.


Pobierz

Opublikowane : 2014-03-03


KamałowaA. (2014). Obraz, symbol, fakt w ortodoksyjnej hymnografii. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3408

Ałła Kamałowa  aaka46@rambler.ru
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Poland Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).