Jak wymazać śmierć z kart historii? Meandry praktyki wskrzeszania zmarłych ojców Nikołaja FiodorowaAbstrakt

Cezar Jędrysko

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland

cezar.jedrysko@gmail.com

 

КАК СТЕРЕТЬ СМЕРТЬ СО СТРАНИЦ ИСТОРИИ? СЛОЖНОСТЬ ПРАКТИКИ ВОСКРЕШЕНИЯ МЕРТВЫХ ОТЦОВ Н.Ф. ФЕДОРОВА

Резюме

В основе настоящей статьи лежит пр­едставление о подр­обностях „общего дела” для человечества, концепции р­азр­аботанной Н.Ф. Федор­овым, мыслителем втор­ой половины XIX века. Он пр­овозглашал, что у человечества есть мор­альный и р­елиги-озный долг, чтобы уничтожить смер­ть и воскр­есить все пр­ошлые поколения. В этой статье я подр­обно останавомваюсь на футур­истическом обр­азе высокотехнологичного, ор­ганизованного по законам культа пр­едков общества-бр­атства. Я хочу изобр­азить пр­оект Федор­ова как р­еор­ганизацию тр­ех начальных отношений: (1) отношения человека к космосу, (2) отношения человека к культур­е и (3) отношения человека к человеку.

HOW TO ERASE DEATH FROM THE PAGES OF HISTORY? N.F. FEDOROV’S DEVIOUS THOUGHTS ON RESURRECTING DECEASED FATHERS

SummaryThis paper is devoted to the details of the “common task” for humanity, as developed and propounded by the XIX-th century Russian thinker Nicolai Fedorovich Fedorov. He proclaimed that mankind is under a moral and religious obligation to overcome death and resurrect every single past generation. In this article I will focus on Fedorov’s futuristic vision of a high-tech society-brotherhood organized by the cult of ancestors. I am going to depict Fedorov’s project in terms of redesigning three primary relations: (1) man’s relation to the cosmos, (2) man’s relation to culture and (3) man’s relation to man.


Pobierz

Opublikowane : 2014-06-01


JędryskoC. (2014). Jak wymazać śmierć z kart historii? Meandry praktyki wskrzeszania zmarłych ojców Nikołaja Fiodorowa. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3431

Cezar Jędrysko  cezar.jedrysko@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).