Wyjazd Lwa Tołstoja z Jasnej Polany w prasie warszawskiej: pierwsze doniesieniaAbstrakt

Joanna Piotrowska

Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Poland

j.piotrowska@uw.edu.pl

 

 

WYJAZD LWA TOŁSTOJA Z JASNEJ POLANY W PRASIE WARSZAWSKIEJ: PIERWSZE DONIESIENIA

Streszczenie

Artykuł omawia pierwsze notatki i telegramy prasowe na temat wyjazdu Lwa Tołstoja z Jasnej Polany 28 października (10 listopada) 1910 r. opublikowane w gazetach warszaw-skich („Kurier Warszawski”, „Kurier Poranny”, „Gazeta Warszawska”, „Słowo”, dwu-edycyjny „Goniec”, „Nowa Gazeta”, „Polak-Katolik”). Analiza wymienionych publikacji pozwoliła zauważyć, że głównym źródłem informacji o „ucieczce” pisarza były materiały korespondentów gazet rosyjskich (m.in. „Russkoje słowo” i „Russkije wiedomosti”). Materiały te były nie tylko tłumaczone na język polski, lecz także redagowane, co z kolei niekiedy prowadziło do kreowania określonego obrazu Tołstoja (zamożny hrabia, człowiek bliski ludowi). Niemniej, dzięki takiemu materiałowi źródłowemu, publikacje w prasie warszawskiej są szczegółowe, choć nie brak w nich, podobnie jak w tekstach rosyjskich, różnego rodzaju nieścisłości i błędów. Natomiast w ocenach zachowania Tołstoja prasa polska i rosyjska znacznie się różnią.

LEO TOLSTOY’S DISAPPEARANCE FROM YASNAYA POLYANA IN WARSAW PRESS: FIRST NEWS

Summary

The paper discusses the first news and telegrams about Leo Tolstoy’s disappearance from Yasnaya Polyana on 28th October, 1910 (Nov. 10, New Style), which were published in War-saw newspapers (“Kurier Warszawski”, “Kurier Poranny”, “Gazeta Warszawska”, “Słowo”, “Goniec” — the morning and evening edition, “Nowa Gazeta”, “Polak-Katolik”). An analy-sis of press publications mentioned above shows that materials from Russian newspapers correspondents (e.g. “Russkoe slovo” and “Russkie vedomosti”) were the main source of information about the writer’s “escape” for Polish journalists. Those materials were not only translated into Polish, but also edited, which led sometimes to creation of a certain image of Tolstoy (a wealthy count, a man close to the people). Nevertheless, thanks to such source materials, publications in Warsaw press are detailed, but at the same time they include, as the Russian texts, various inaccuracies and mistakes. However, opinions about Tolstoy’s act in the Polish and Russian press differ significantly.


Pobierz

Opublikowane : 2014-06-01


PiotrowskaJ. (2014). Wyjazd Lwa Tołstoja z Jasnej Polany w prasie warszawskiej: pierwsze doniesienia. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3432

Joanna Piotrowska  j.piotrowska@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Poland Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).