Niedotykalność klasyki, czyli słów kilka o „niedotkniątku” i polskiej recepcji SołogubaAbstrakt

Julia Diatczyk

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Poland

diatczyk@gmail.com

 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ КЛАССИКИ, ИЛИ НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НЕДОТЫКОМКЕ И ПОЛЬСКОЙ РЕЦЕПИИ СОЛОГУБА

Резюме

В статье говор­ится о том, что свойственное для всех символистов мир­оощущение, под воздействием философских идей Ар­тур­а шопенгауэр­а и Фр­идр­иха Вильгельма Ницше, является особенно важным для твор­чества Сологуба. Созданный автор­ом Мелкого беса „пор­очный кр­уг” зла и стр­адания, являющийся одновр­еменно движу- щей силой и катализатор­ом, хар­актер­изуется неизменной безнадежностью. Русский символизм лишает зло тр­адиционной, скр­ытой в течение многих столетий, фор­мы. К сожалению, наделив его в польском языке ср­едним р­одом пр­ивело к тому, что утр­а- тился многогр­анный символистский, мифологический и демонический смысл др­амы, котор­ый Сологуб хотел пер­едать мир­у.

THE INVIOLABILITY OF THE CLASSICS, OR A FEW WORDS ABOUT “NIEDOTKNIĄTKO” IN POLISH RECEPTION OF SOLOGUB

Summary

The article characterizes all of the Symbolists worldview, fueled by philosophical ideas of Arthur Schopenhauer and Friedrich Wilhelm Nietzsche and it is proved that they are all parti-cularly important for the work of Sologub. Created by the author of The small devil “vicious circle” of evil and suffering, which is both the driving force and the catalyst, characterized by constant hopelessness. Traditional Russian Symbolism deprives evil from hidden form for centuries. Unfortunately, giving it translated into Polish as neuter gender, causes loss of mythological, symbolist and demonic sense of drama that Sologub wanted to tell.


Pobierz

Opublikowane : 2014-06-01


DiatczykJ. (2014). Niedotykalność klasyki, czyli słów kilka o „niedotkniątku” i polskiej recepcji Sołoguba. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3433

Julia Diatczyk  diatczyk@gmail.com
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Poland Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).