„To jest wielki człowiek! A jaki skromny!” Uczłowieczony wizerunek Lenina w opowiadaniachAbstrakt

Monika Goszczyńska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Poland

mm.goszczynska@gmail.com

 

«ЭТО БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК! И КАКОЙ СКРОМНЫЙ!» — ГУМАНИЗИРОВАННЫЙ ОБРАЗ ЛЕНИНА В РАССКАЗАХ

Резюме

В последнее вр­емя ср­еди пр­едставителей р­азличных дисциплин, особенно культур­-ных антр­опологов и филологов, можно заметить повышенный интер­ес к культу Ленина. Однако большинство автор­ов доступных исследований р­ассматр­ивает социально-политические условия этого явления. В то вр­емя автор­ы уделяют мало внимания литер­атур­ному воплощению Ленина, на котор­ое безусловно стоит обр­атить внимание. Основной целью данного исследования является филологический анализ р­ассказов о Ленинне. В частности, обсуждаются чер­ты хар­актер­а Ленина в р­ассказах, используемые литер­атур­ные, лингвистические и стилистические конвенций, а также функции этих пр­оизведений.

„THIS IS A GREAT MAN! AND SO MODEST!” — THE HUMANIZED IMAGE OF LENIN IN SHORT STORIES

Summary

Recently, representatives of different disciplines, especially cultural anthropologists and philologists, take an active interest in the cult of Lenin. However, most of the available studies usually concern the socio-political conditions of this phenomenon. The authors devote little attention to the literary incarnation of Lenin, which is definitely worth taking a separate discussion. Therefore, the primary aim of this paper is to analyze the stories about Lenin from the philological perspective. In particular, there will be discussed the features, which have been blessed with their hero, as used literary, linguistic and stylistic conventions, and the functions of these works.


Pobierz

Opublikowane : 2014-06-01


GoszczyńskaM. (2014). „To jest wielki człowiek! A jaki skromny!” Uczłowieczony wizerunek Lenina w opowiadaniach. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3434

Monika Goszczyńska  mm.goszczynska@gmail.com
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Poland Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).