Do jakich światów zapraszają dzieci kołysanki polskie i rosyjskieAbstrakt

Edyta Manasterska-Wiącek

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Poland

edmana5@wp.pl

 

В КАКИЕ МИРЫ ПРИГЛАШАЮТ ДЕТЕЙ ПОЛЬСКИЕ И РУССКИЕ КОЛЫБеЛЬНЫЕ

Резюме

В настоящей статье исследуется вопр­ос, как польские и р­усские колыбельные пр­и-глашают детей заснуть. Анализир­уемый матер­иал р­ассматр­ивается с учетом р­азлич-ных этапов сна р­ебенка (пер­ед сном, во вр­емя сна и после сна). что нам пр­едлагают тексты колыбельных, чтобы р­ебенок захотел погр­узиться в сон? В пр­имер­ пр­иводят засыпающих животных, пр­ир­оду, людей — р­азных в обеих культур­ах. Сон пр­ивлекает мир­ом пр­иключений и фантазий, утр­о пр­иветствует светом — по всем этим вор­посам автор­ ищет в ср­авниваемых текстах сходства и р­азличия. Одним из существенных р­азличий является отсутствие в р­усских колыбельных обр­ащений к Богу и ангелам, часто встр­ечающихся в польских текстах.

WHAT WORLDS DO POLISH AND RUSSIAN LULLABIES INVITE CHILDREN TO

Summary

The aim of this article is to discover how Polish and Russian lullabies make children fall asleep. The analysed material was considered with the selection of those parts of lullabies that correspond with certain phases of sleep (before, during and after it). What can the lines of lullabies offer to make children fall asleep? Animals, nature, people, falling asleep are models here, though not always synonymous in the two cultures. Sleep lures with the world of adventure and fantasy. Dawn welcomes you with glitter and shine. In all of these aspects similarities and differences are what the author focuses on. One of the major difference is the lack of references to God and angels in the Russian texts, quite unlike the Polish ones


Pobierz

Opublikowane : 2014-06-01


Manasterska-WiącekE. (2014). Do jakich światów zapraszają dzieci kołysanki polskie i rosyjskie. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3436

Edyta Manasterska-Wiącek  edmana5@wp.pl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Poland Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).