Poglądy antyinteligenckie Lwa TołstojaAbstrakt

Cezar Jędrysko

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland

cezar.jedrysko@gmail.com

 

АНТИИНТЕЛЛИГЕНТСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЛЬВА ТОЛСТОГО

Резюме

Целью настоящей работы является представление антиинтеллигентских взглядов Льва Толстого. Порядок рассуждений является следующим. Сначала определяются термины, используемые в работе. Представлены главным образом интерпретационные споры, касающиеся генезиса и роли русской интеллигенции. Прослеживая процесс формирования антиинтеллигентских взглядов в русской культуре XIX века (славяно-фильство, народничество, марксизм), формируется понятие «антиинтеллигентской идеи». Следующий раздел содержит представление тех взглядов Толстого, в которых можно найти антиинтеллигентские мотивы. Это, по очереди: так называемая «толстов-ская крестьяномания», концепция труда и связанная с ней этика труда, критика теории разделения труда, а также антипрогрессивные взгляды.

LEO TOLSTOY’S ANTI-INTELLIGENTSIA VIEWS

Summary

The purpose of this article is to present the anti-intellectualistic views of Leo Tolstoy. The order of considerations is as follows. First we have defined the notions used in further parts of this paper. We have presented the major interpretative disputes regarding the genesis and role of Russian intelligentsia. By tracking the process of formation of anti-intellectualistic approaches in the Russian culture of the 19th century (Slavophilism, populism, Marx-ism), the notion of “an anti-intellectualistic idea” has been formulated. The next chapter is a presentation of Tolstoy’s views, in which we can trace anti-intellectualistic trends. These will include, respectively: the so-called “Tolstoy’s peasant mania”, the concept of labor and the related work ethics, criticism against the labor division theory, as well as anti-progres-sive views.


Pobierz

Opublikowane : 2013-10-15


JędryskoC. (2013). Poglądy antyinteligenckie Lwa Tołstoja. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3455

Cezar Jędrysko  cezar.jedrysko@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).