„Zmywaliśmy z siebie brudne czasy…” (społeczny i moralny imperatyw twórców lat sześćdziesiątych)Abstrakt

Jelena Sieriebriakowa

Воронежский госуниверситет, Russian Federation

serebrjakova@phipsy.vsu.ru

 

„ZMYWALIŚMY Z SIEBIE BRUDNE CZASY…”SPOŁECZNY I MORALNY IMPERATYW TWÓRCÓW Z LAT SZEŚĆDZIESIĄTYCH

Streszczenie

Autorka artykułu podjęła się zbadania problematyki etycznej w ujęciu przedstawicieli sowieckiej kultury oficjalnej i kontrkultury lat 1960. Jako przykład posłużyły jej dzienniki Aleksandra Twardowskiego i książka Łbem o mur Aleksandra Sołżenicyna. Dochodzi ona do wniosku, że obaj pisarze kierowali się w swojej twórczości wartościami ogólnoludzkimi, jednak dla Twardowskiego etyka była wartością fundamentalną, podczas gdy dla Sołżenicyna — instrumentalną w ideologicznej walce z państwem. Takie podejście do etyki, konkluduje autorka, było typowe dla sowieckiej liberalnej inteligencji i dysydentów lat 1960.

«WE WASHED THE DIRTY TIME…»SOCIAL AND MORAL IMPERATIV OF THE SIXTIES

Summary

The author of this article researches the questions of ethics by the interpretations of the representatives of official Soviet culture and counterculture. As an example is the book by Alexandr Solzhenitsyn The Oak and the Calf and Alexandr Tvardovsky’s memoirs. The author states that both the writers are oriented for human values, but for Tvardowsky the ethic was the basic value, and for Solzhenitsyn it was instrumental value in the ideological struggle against the State. This interpretations of the ethic was so typical of liberal Soviet intelligentsia and dissidents of the 1960 years.


Pobierz

Opublikowane : 2013-10-15


SieriebriakowaJ. (2013). „Zmywaliśmy z siebie brudne czasy…” (społeczny i moralny imperatyw twórców lat sześćdziesiątych). Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3458

Jelena Sieriebriakowa  serebrjakova@phipsy.vsu.ru
Воронежский госуниверситет, Russian Federation Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).