Watermark Josifa Brodskiego — tytuł i sens tekstuAbstrakt

Piotr Fast

Uniwersytet Śląski, Katowice, Poland

piotr.fast@gmail.com

 

SEMANTYKA TYTUŁU ESEJU IOSIFA BRODSKIEGO WATERMARK

Streszczenie

Analiza tytułu znanego eseju rosyjskiego noblisty i jego włoskiego oraz rosyjskiego tłumaczenia prowadzi do ujawnienia obecności w tych translatorskich wersjach dwóch sposobów myślenia o sensie dzieła poety, z których jeden prowadzi ku metafizycznemu uogólnieniu jego znaczeń, drugi zaś postrzega go jako rezultat manifestacji podmiotu melancholicznego. Owe pozornie sprzeczne interpretacje analizowanego tytułu stwarzają przesłanki do reinterpretacji światopoglądu omawianego eseju.

SEMANTICS OF THE TITLE OF IOSIF BRODSKY’S ESSAY WATERMARK

Summary

An analysis of the title of the essay by the Russian Nobel Prize winner as well as the Italian and Russian translations reveals two ways of thinking about the meaning of the poet’s work in those translation variants. One of them points towards a metaphysical generalization of its themes, the other sees it as a result of the manifestation of a melancholic subject. These two seemingly contradictory interpretations of the title suggest a reinterpretation of the world-view expressed in the essay


Pobierz

Opublikowane : 2013-10-15


FastP. (2013). Watermark Josifa Brodskiego — tytuł i sens tekstu. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3459

Piotr Fast  piotr.fast@gmail.com
Uniwersytet Śląski, Katowice, Poland Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).