Metafizyka „Ja”. Jutryzm „Ja” Jurija Mamlejewa (doktryna filozoficzna i jej „refleksy” w powieści Włóczykije)Abstrakt

Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland

PRZ.RUS@op.pl

 

МЕТАФИЗИКА «Я». УТРИЗМ «Я» ЮРИЯ МАМЛЕЕВА (ФИЛОСОФСКАЯ ДОКТРИНА И ЕЕ «ОТБЛЕСКИ» В РОМАНЕ ШАТУНЫ)

Резюме

Настоящая статья посвящена краткой характеристике философской доктрины Ме-та­физика­ «Я» (Утризм «Я») Юрия Мамлеева, современного, мистического философа и, заодно — чрезвычайно эксцентрического и скандального писателя. Трактат был написан Мамлеевым в 60-е годы ХХ века. Одновременно с Мета­физикой… он работал над своим первым большим романом — Ша­туны, который, как до сих пор утверждает Мамлеев, был якобы экземплификацией его философской мысли. Именно этот роман подвергается вo второй части статьи анализу и интерпретации, прежде всего — с точки зрения главной его эстетической категории — «отвращения». 

THE I-METHAPHySICS. THE I-UTRISM BY YURI MAMLEEV (A PHILOSOPHICAL DOCTRINE AND ITS ‘REFLECTIONS’ IN THE NOVEL SHATUNY)

Summary

This paper is a short description of a philosophical doctrine called The I-Methaphysics (The I-utrism). The author of this doctrine — Yuri Mamleev — is a contemporary mistical philospher and an eccentric, scandalous writer at the same time. Mamleev wrote his treatise in 1960s. Simulteanously with The I-Methaphysics he was working at his first big novel — Shatuny, which should have exemplify his philosophical views. In the second part of this paper consists an attempt to analyse and interpret this novel, mainly according to Mamleev’s central aesthetic category — ‘abjection’.


Pobierz

Opublikowane : 2013-10-15


Pietrzycka-BohosiewiczK. (2013). Metafizyka „Ja”. Jutryzm „Ja” Jurija Mamlejewa (doktryna filozoficzna i jej „refleksy” w powieści Włóczykije). Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3460

Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz  PRZ.RUS@op.pl
Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).