Przegląd słowników polsko-ukraińskich w kontekście ich przydatności (na materiale reproduktów o charakterze fatyzmów)Abstrakt

Maciej Labocha

Uniwersytet Śląski, Katowice, Poland

maciej.labocha@wp.pl

 

ОБЗОР ПОЛЬСКО-УКРАИНСКИХ СЛОВАРЕЙ В КОНТЕКСТЕ ИХ ПОЛЕЗНОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ РЕПРОДУКТОВ ФАТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА)

Резюме

Статья является обзором польско-украинских словарей в контексте их полезности. Коренная часть статьи посвящается анализу словника новейших польско-украинс-ких словарей в плане фиксирования репродуктов фатического характера. В статье представляется также проблема описания эквивалентности на примере украинского репродукта а­ са­ме и его эквивалентов в польском языке. Результаты анализа словника польско-украинских словарей сопоставляются с результатами анализа словника срав-нимого польско-русского словаря.

OVERVIEW OF POLISH-UKRAINIAN DICTIONARIES AND THEIR USEFULNESS(ON THE BASIS OF REPRODUCTS OF PHATIC NATURE)

Summary

The article is an overview of Polish-Ukrainian dictionaries assessing their usefulness. It predominantly deals with the analysis of the contents of the latest Polish-Ukrainian dictiona-ries in terms of registering reproducts of phatic nature. Another issue discussed in the article is a description of equivalence on the basis of Ukrainian reproduct а­ са­ме and its equivalents in Polish. The results obtained from the register of Polish-Ukrainian were juxtaposed with the results from a comparable Polish-Russian dictionary.


Pobierz

Opublikowane : 2013-10-15


LabochaM. (2013). Przegląd słowników polsko-ukraińskich w kontekście ich przydatności (na materiale reproduktów o charakterze fatyzmów). Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3463

Maciej Labocha  maciej.labocha@wp.pl
Uniwersytet Śląski, Katowice, Poland Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).