Nowa sentymentalność. Przejawy świadomości konwergencyjnej w wybranych monodramach Jewgienija GriszkowcaAbstrakt

Katarzyna Syska

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland

katarzyna.syska@gmail.com

 

НОВАЯ СЕНТИМЕНТАЛЬНОСТЬ. ПРОЯВЛЕНИЯ КОНВЕРГЕНТНОГО СОЗНАНИЯ В ИЗБРАННЫХ МОНОДРАМАХ ЕВГЕНИЯ ГРИШКОВЦА

Резюме

В начале девяностых годов ХХ века литературные критики и литературоведы загово-рили о усилении сентименталь­ных тенденций в современной литературе. Среди прочих авторов «неосентименталистом» был признан драматург, театраль­ный режиссер и актер Евгений Гришковец. Неосентименталь­ность­ в его текстах не сводится к литературной стилизации, но опирается на своеобразную архитектонику отношений Я–другой, которая состоит в максималь­ном сближении точек зрения этих субъектов. В настоя-щей стать­е проводится анализ конвергентных субъектно-субъектных отношений на материале монодрам Гришковца Как я съел собаку и Одновременно.

THE NEW SENTIMENTALITY: CONVERGENT CONSCIOUSNESS IN YEVGENY GRISHKOVETS’S SELECTED MONODRAMAS

Summary

Since the early 1990s literary critics and scholars have been pointing out the increasing tendency to sentimentality in modern Russian literature. Among other authors marked as “Neo-Sentimentalists” is Yevgeny Grishkovets, a playwright, stage director, and actor. The new sentimentality in his plays cannot be reduced only to literary imitation; it is based on a certain architectonics of relationship between Same and other: the viewpoints of these two subjects are almost identical. The article analyses the convergent subject–object relationship in Grishkovets’s monodramas How I Ate a Dog and Simultaneously.


Pobierz

Opublikowane : 2013-03-01


SyskaK. (2013). Nowa sentymentalność. Przejawy świadomości konwergencyjnej w wybranych monodramach Jewgienija Griszkowca. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3488

Katarzyna Syska  katarzyna.syska@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).