Inwektywa Walerija Briusowa lat 1900–1922Abstrakt

Aleksandra Krakowia

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polan

prz.rus@o2.pl

INWEKTYWA WALERIJA BRIUSOWA LAT 1900–1922

S t r e s z c z e n i e

Autorka artykułu rozpatruje dziewięć wierszy Walerija Briusowa i stawia pytanie o ich przynależność gatunkową. Zdaniem autorki są to przykłady inwektywy jako odrębnego gatunku lirycznego. W artykule zostały omówione cechy gatunkowe inwektywy: oskarżenie (potępienie, wyrzut), obecność spersonifikowanego adresata, specyficzna struktura semantyczna, składająca się z trzech komponentów (oskarżenie –– dowód –– groźba odwetu), swoisty dla tego gatunku „obraz świata”. Dokonana w artykule analiza wierszy Briusowa potwierdza ich przynależność do tego gatunku lirycznego. Jednocześnie autorka podejmuje próbę typologii inwektyw Briusowa, wśród których obecne są zarówno „modelowe” wzorce gatunku, jak i przykłady współdziałania inwektywy i ody, inwektywy i dytyrambu etc.

INVECTIVES BY VALERY BRIUSOV IN 1900–1922

S u m m a r y

The author analyses nine pieces of Valery Briusov’s poetry and raises a question about their genre. In opinion of the author, they all are the samples of invective as a lyrical genre. The author lists and exemplifies some characteristics of invective in order to prove it’s a genre: accusation (condemnation, reproach), personified addressee, specific semantic structure of three elements (prosecution — proof — the threat of retaliation), world model. Analysis of Briusov’s invectives proves that they do belong to invective as a distinct genre of lyric. The attempt of building some typology within this group of nine invectives was made; there are vivid samples of the genre with all specific characteristics, but also some examples of interaction of invective with ode, invective with dithyramb etc. 


Pobierz

Opublikowane : 2013-03-01


KrakowiakA. (2013). Inwektywa Walerija Briusowa lat 1900–1922. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3489

Aleksandra Krakowiak  PRZ.RUS@op.pl
Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).