Eklektyzm religijny w prozie Ludmiły UlickiejAbstrakt

Monika Knurowska

Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Poland

PRZ.RUS@op.pl

 

EKLEKTYZM RELIGIJNY W PROZIE LUDMIŁY ULICKIEJ

Streszczenie

Jedną z charakterystycznych cech prozy Ludmiły Ulickiej jest eklektyzm religijny. Jego istota polega na tym, że pisarka próbuje z elementów różnych tradycji religijnych (w szczególności chrześcijaństwa i judaizmu) i norm etycznych stworzyć pewną uniwersalną hierarchię wartości moralnych, obowiązujących w relacjach międzyludzkich.Ulicka, kreśląc portrety bohaterów poszukujących tożsamości religijnej i sensu życia, tworzy określoną koncepcję człowieka, w której kładzie nacisk na duchowy wymiar jego egzystencji, a jednocześnie na wagę i znaczenie norm etycznych i religijnych w literaturze.

RELIGIOUS ECLECTICISM IN THE PROSE OF LUDMILA ULITSKAYA

Summary

one of the unique features of Ludmila Ulitskaya’s prose is religious eclecticism. Its essence lies in the author’s aspiration to create a certain universal hierarchy of moral values and ethical standards, governing interhuman relationships, from elements of various religious traditions (Christianity and Judaism in particular).Sketching the portraits of her protagonists in search of their religious identity and sense of life, Ulitskaya creates a specific concept of man wherein she puts emphasis on the spiritual dimension of human existence and, at the same time, stresses the importance and significance of ethical and religious standards in literature. 


Pobierz

Opublikowane : 2013-03-01


KnurowskaM. (2013). Eklektyzm religijny w prozie Ludmiły Ulickiej. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3490

Monika Knurowska  PRZ.RUS@op.pl
Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).