Patriarchat na zakręcie — kobieta i mężczyzna w Rosji na przełomie XIX i XX wieku (opowiadanie Maksyma Gorkiego Urlop)Abstrakt

Paulina Baranowska

Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Poland

PRZ.RUS@op.pl

 

ПАТРИАРХАТ НА ПОВОРОТЕ — ЖЕНЩИНА И МУЖЧИНА В РОССИИ НА РУБЕЖЕ XIX И XX ВВ. (РАССКАЗ МАКСИМА ГОРЬКОГО СВОБОДНЫЕ ДНИ)

Резюме

Стать­я содержит анализ рассказа Максима Горь­кого Свободные  дни с точки зрения феминистской литературной критики, а также семиотических исследований Юрия Лотмана. Рубеж XIX/XX вв. — это время,  когда все громче звучали голоса женщин, борющихся  за свои права. Эта злободневная тема появляется  и в рассказе  Горь­кого Свободные дни. На примере супругов Сазоновых (он чиновник, а она занимается до-мом)  писатель­  показывает, что патриархаль­ные нравы делают женщин бесправными,  обреченными лишь­ на пребывание  в кругу  домашних и семейных, часто мелочных забот, что явно анахронично. также жизнь­ мужчины  из-за этого потеряла смысл — он   выходит из дома утром и возвращается вечером, и не видит происходящих в жене  изменений. толь­ко  оказавшись­ в отпуске,  Сазонов замечает, что его  супруга несчаст-на и  ожидает чего-то боль­ше от жизни. Петр Иванович не умеет, однако, справить­ся с возникшей ситуацией, что ведет к ссоре между супругами. также женщина еще не слишком ясно отдает себе отсчет, как именно должна поменять­ся  их жизнь­. Автор оставляет нас без ответа на этот вопрос. 

PATRIARCHATE ON THE CUSP — A WOMAN AND A MAN IN RUSSIA ON THE TURN OF THE 19TH CENTURY (MAXIM GORKY’S SHORT STORY SVOBODNYE DNI)

Summary

This article concerns analysis of the Maxim Gorky’s short story Svobodnye dni from the point of view of feminist literary criticism and Juri Lotman’s semiotic studies. The turn of the 19th century is a time when women were fighting for their rights. This current subject occurred in the short story Svobodnye dni. The author, on the example of Sazonov’s marriage (he is a clerk, she is a housewife), shows that patriarchal morality caused that women have no rights and power. Also the life of men became vacuous. The hero of the short story do not notice that his wife is unhappy, that she wants something more from life, till he is on leave. He cannot face this situation, what leads him to quarrel with his wife. She also does not know which way the changes should go. The author does not give an answer on this question.


Pobierz

Opublikowane : 2013-03-01


BaranowskaP. (2013). Patriarchat na zakręcie — kobieta i mężczyzna w Rosji na przełomie XIX i XX wieku (opowiadanie Maksyma Gorkiego Urlop). Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3492

Paulina Baranowska  PRZ.RUS@op.pl
Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).