Paraboliczna małpa Zachara PrilepinaAbstrakt

Halina Waszkielewicz

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland

halina.waszkielewicz@uj.edu.pl

 

PARABOLICZNA MAŁPA ZACHARA PRILEPINA

Streszczenie

Artykuł omawia nową powieść Zachara Prilepina Czarna małpa. Pojawia się w niej nowy bohater, mężczyzna, nie tak silny, prostolinijny i umiejący żyć, jak w poprzednich utworach tego autora. obecne już wcześniej w twórczości pisarza pytanie o dobro, zło i przemoc w świecie zostało tutaj wyostrzone przez konfrontację z żywiołową dziecięcą agresją oraz z tracącym grunt pod nogami głównym bohaterem. obrazowym ekwiwalentem parabolicznego przesłania utworu jawi się tytułowa czarna małpa, ilustrująca zwątpienie w postęp ludzkości.

THE PARABOLIC MONKEY OF ZAKHAR PRILEPIN

Summary

The article discusses the new novel by Zakhar Prilepin entitled The Black Monkey. It brings a new protagonist, a man who is not so strong, straightforward and vigorous as those of the previous works by the same author. The issues of the good, the evil and violence in the world, which were present earlier in the authors’ writing, emerge here even more poignantly in confrontation with the impulsive children’s aggression and the disorientation experienced by the main protagonist. The parabolic message of the work finds its image equivalent in the black monkey of the title, which embodies the serious misgivings about the progress of humanity.


Pobierz

Opublikowane : 2013-03-01


WaszkielewiczH. (2013). Paraboliczna małpa Zachara Prilepina. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3493

Halina Waszkielewicz  halina.waszkielewicz@uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).