Z historii badań nad problematyką chrześcijańską we współczesnym literaturoznawstwie rosyjskimAbstrakt

Marta Łukaszewicz

Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Poland

prz.rus@op.pl

 

ИЗ ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЙ ХРИЧТИАНСКОФ ПРОБЛЕМАТИКИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ

резюме 

в статье представляется развитие одного из направлений в русском литературове-дении последних двадцати лет, посвященного исследованиям связей между художес-твенной литературой и христианством. Автор характеризует основные публикации, как книжные, так и журнальные, которые положили основы этого направления, а также циклические конференции, собирающие ученых, заинтересованных данной тематикой. Кроме того, в статье затронуты основные методологические проблемы, с которыми сталкиваются так называемые „религиозные литературоведы”, представ-лены существующие подходы к проблематике христианства в литературе и полемики между сторонниками разных школ. наконец, статья содержит подробный отчет из литературоведческой конференции Евангельский т­екст­ в русской лит­ерат­уре XVIII–XX веков: цит­ат­а, реминисценция, мот­ив, сюжет­, жанр, состоявшейся в Петрозаводске в июне 2011 года.

FROM THE HISTORY OF STUDIES ON CHRISTIAN IDEALS AND MOTIFS IN CONTEMPORARY RUSSIAN LITERARY CRITICISM

Summar

The paper presents the spread of literary studies examining connections between Russian literature and Christianity that could be witnessed over the past 20 years in Russia. The most important books and articles are discussed along with the periodic conferences devoted to the problem in question. The paper outlines the main methodological issues faced by the scholars who study Christian ideals and motifs in Russian literature, demonstrates the ways they are solved and shows controversies over some of the approaches. It contains also a detailed report on the conference held in Petrozavodsk in June 2011.


Pobierz

Opublikowane : 2013-01-02


ŁukaszewiczM. (2013). Z historii badań nad problematyką chrześcijańską we współczesnym literaturoznawstwie rosyjskim. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3499

Marta Łukaszewicz  PRZ.RUS@op.pl
Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).