Charakter stylizacji dziennikowej w opowiadaniu Wsiewołoda Garszyna TchórzAbstrakt

Rafał Siwicki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Poland

PRZ.RUS@op.pl

 

ХАРАКТЕР СТИЛИЗАЦИИ ПОД ДНЕВНИК В РАССКАЗЕ ВСЕВОЛОДА ГАРШИНА ТРУС

Резюме

В статье исследуется повествование рассказа, сделана попытка доказать, что произведение стилизовано под дневник согласно теории формального миметизма, разработанной Михалом Гловиньским. в ходе анализа указывается, что рассказ можно подразделить на три части: дневник главного героя как таковой, диалоги, введенные в дневник, которые являются главными проявлениями романных норм, а также эпилог, где используется повествование от третьего лица. Полагается, что роль в соединении этих частей рассказа выполняют цикли повторяющихся мотивов (нр. «математическая метафора», мотив ампутации, контраст «черное–белое»). Подчеркивается значение упомянутых образов для обоснованного толкования произведения, и на этом основании  ведется полемика с интерпретацией, разработанной советскими литературоведами.

THE CHARACTER OF DIARY ENTRIES METHOD IN VSEVOLOD GARSHIN’S STORY THE COWARD

Summary

This paper examines the narrative of the short story and tries to prove that it has been written in a diary form in accordance with Michal Glowinski’s theory of formal mimetics. The analysis provided that the story can be divided into three parts: the fictional diary of the main character as such, the dialogues present in the fictional diary, which are the most important signal of the novel conventions, and the epilogue, which uses third-person narra-tive. It is argued that these parts of the story are connected thanks to recurring motifs (eg. “mathematical image”, amputation motif, contrast of black and white). The role these motifs play for the interpretation of the story is emphasized. Hence, on this ground polemic with the interpretation created by the Soviet literary critics is led.


Pobierz

Opublikowane : 2013-01-02


SiwickiR. (2013). Charakter stylizacji dziennikowej w opowiadaniu Wsiewołoda Garszyna Tchórz. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3501

Rafał Siwicki  PRZ.RUS@op.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).