Rosyjski wykładnik modalności epistemicznej „очевид-но” i jego polskie oraz angielskie odpowiednikiAbstrakt

Maria Puk

Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Poland

PRZ.RUS@op.pl

 

РУССКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭПИСТЕМИЧЕСКОЙ МОДАЛЬНОСТИ ОЧЕВИДНО И ЕГО ТЕКСТОВЫЕ СООТВЕТСТВИЯ В ПОЛЬСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Pезюме

Статья поcвящена русскому вводному слову очевидно, которое передает значение предположительности сообщаемого факта, и его текстовым соoтветствиям в польском и английском языках. Среди польских эквивалентов преобладают текстовые, a среди английских — словарные. С морфологической точки зрения это: наречия — widocz­nie, oczywiście, niewątpliwie, obviously, apparently, evidently, probably, clearly, частицы — pewnie, chyba, zapewne, of course, реже глаголы — musiał, sądziła, must, imagine, seem. в обоих описываемых языках значительное количество примеров составляют предложения, в которых переводчик пропустил показатель эпистемической модаль-ности и изменил модальный план предложения.

THE RUSSIAN MARKER OF EPISTEMIC MODALITY ОЧЕВИДНО AND ITS TRANSLATIONAL EQUIVALENTS IN POLISH AND ENGLISH LANGUAGES

Summary

The article discusses the Russian modal exponent очевидно expressing the probability of information and its Polish and English translational equivalents. The textual counterparts predominate among the Polish equivalents, in English the situation is reverse. From the morphological point they are: adverbs — widocznie, oczywiście, niewątpliwie, obviously, apparently, evidently, probably, clearly, particles — pewnie, chyba, zapewne, of course, rarely verbs — musiał, sądziła, must, imagine, seem. The sentences with the skipped marker of epistemic modality constitute a great deal of examples in both described languages.


Pobierz

Opublikowane : 2013-01-02


PukM. (2013). Rosyjski wykładnik modalności epistemicznej „очевид-но” i jego polskie oraz angielskie odpowiedniki. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3506

Maria Puk  PRZ.RUS@op.pl
Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).