Charakter narodowy Rosjan w pismach Jana Karola Kochanowskiego (1869–1949)Abstrakt

Błażej Sajduk

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków, Poland

bsajduk@wse.krakow.pl

 

Русский национальный характер в наследии Яна Кароля Кохановского

Резюме

Целью настоящей статьи является представление взглядов польского историософа яна кароля кохановского (1869–1949) на русский национальный характер. польский ученый принадлежит к таким авторам, которыe только в последние время заново поя-вились в исследованиях польской политической мысли. он помещается там в контексте историософской мысли, хотя в период Второй республики был известным и попу-лярным характерологом. особенно известной стала его монография Polska w świetle psychiki własnej i obcej (Польша в свете собственной и чужой психики), в которой, кроме представления своего собственного понимания истории, автор описывает тоже национальный характер наших восточных соседей.Статья разделяется на три части. она открывается представлением интеллектуальной биографии кохановского. за ней следует анализ вопроса национального характера в польских исследованиях. третья часть содержит описание стереотипа россиян, построенное польским мыслителем, вытекающее с его авторской концепции борьбы отдельной личности с группой.

RUSSIAN NATIONAL CHARACTER IN WORKS OF JAN KAROL KOCHANOWSKI

Summary

Jan Karol Kochanowski was a famous Polish political thinker of the Second Polish Repub-lic, but today he is largely unrecognized. His book, Polska w świetle psychiki własnej i obcej (Poland in the Light of Our Own Minds and In Those of Others) is one of the most important publications on national character. It will be the foundation for the research conducted in this paper. The main aim of the text is to show how he interpreted and used his concepts of masses and individuals fort the description of traits of the character of Russian nation.The text is divided into three parts. The first introduces the intellectual biography of Kocha-nowski. The next part is devoted to a concept of national characters in Polish literature. The third part tackles the problem of Kochanowski’s description of Russian traits of character.


Pobierz

Opublikowane : 2012-10-01


SajdukB. (2012). Charakter narodowy Rosjan w pismach Jana Karola Kochanowskiego (1869–1949). Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3514

Błażej Sajduk  bsajduk@wse.krakow.pl
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).