Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej w myśli strategicznej Zbigniewa Brzezińskiego



Abstrakt

Wojciech Michnik

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków, Poland

wmichnik@wse.krakow.pl

 

Воcприятие заграничной политики Роccийcкой Федерации в стратегической мысли Збигнева Бжезиньского

Резюме

Целью статьи является представление взглядов збигнева Бжезинского на международ-ную политику российской Федерации с учетом постоянных черт и перемен его мысли после окончания холодной войны. Бжезински, являясь одним из самых выдающихся знатоков проблем геополитики, американской и российской международной политики, был и все время остается критическим комментатором участия россии в мировой общественности. В то же время оппоненты Бжезинского обвиняли его в ведении антироссийской политики. В статье представляется характеристика понимания Бже-зинским геополитического поведения россии в период президентуры ельцина и пу-тина. автор статьи отвергает взгляд, согласно которому американский комментатор понимался как противник российского народа.

PERCEPTION OF RUSSIAN FEDERATION’S FOREIGN POLICY IN ZBIGNIEW BRZEZINSKI’S STRATEGIC THINKING

Summary

The article aims to analyze views of Zbigniew Brzezinski regarding continuity and change in Russian Federation’s foreign policy after the end of the Cold War. As a world leading expert on geopolitics, American and Russian foreign policies, Brzezinski has been a careful observer and critical commentator of Russia’s evolving role in world affairs. At the same time, Brzezinski has faced a fierce criticism from Russian and non-Russian opponents alike, who have been accusing him of being anti-Russian in his writings and commentaries. This article addresses these two-above mentioned issues and argues that as far as Brzezinski’s views of Russia are concerned, he has been able to grasp an essence of Russia’s geopolitical evolution during both Yeltsin’s and Putin’s era. With regard to the critics’ accusations, it is showed here that they often mistake (or pretend to mistake) sound if sometimes blunt judgment of Russia’s foreign and internal policies — of which Brzezinski is guilty, with alleged resentment towards Russian nation — which is nowhere to be found in Brzezinski’s writings.


Pobierz

Opublikowane : 2012-10-01


MichnikW. (2012). Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej w myśli strategicznej Zbigniewa Brzezińskiego. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3516

Wojciech Michnik  PRZ.RUS@op.pl
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków, Poland  Polska



Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).