Początek depolityzacji? Rola Rosji w sektorze gazowym Unii EuropejskiejAbstrakt

Paweł Musiałek

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków, Poland

pmusialek@wse.krakow.pl

 

Начало деполитизации - роль России в газовом секторе Европейского Союза

Резюме

Автор объясняет обусловленность соотношений европейского Союза и россии в об-ласти энергетики и описывает их в политическом контексте. В статье представлены изменения роли россии в газовом секторе еС и указаны основные факторы, которые на это изменение повлияли. основной тезис статьи сводится к утверждению, что пришло начало «деполитизации» отношений еС и россии в этой области. Эта деполитизация является результатом развития сектора неконвенционального газа, построения общего рынка газа в еС и развитие мирового рынка сжиженного природного газа. В статье указываются тоже основныe факторы, которые в будущем повлияют на отношения между Брюсселью и москвой.

THE BIGINNING OF DEPOLITIZATION? THE ROLE OD RUSSIA IN THE GAS SECTOR OF EUROPEAN UNION

Summary

The author explains the conditions of the EU–Russia energy relation and put it in a political context. The article describes the changing role of that and characterizes the most important factors which influence it during last few years. The main thesis of the analysis is statement that the EU–Russia energy relations, gas in particular, is facing a biginning of  “de-politi-cization”. The most important factor is the development and exploration of unconventional gas in the US and other regions, the progress in building the internal gas market in the EU and the development of the world LNG market. The article also mentions main factors which affect perspectives of EU–Russia energy relations.


Pobierz

Opublikowane : 2012-10-01


MusiałekP. (2012). Początek depolityzacji? Rola Rosji w sektorze gazowym Unii Europejskiej. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3520

Paweł Musiałek  PRZ.RUS@op.pl
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).