Subiekt semantyczny w rosyjskich zdaniach typu мож­но+infinitivus w porównaniu z językiem polskimAbstrakt

Anna Rudyk

Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Poland

annarudyk@wp.pl

 

СЕМАНТИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ В РУССКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ТИПА МОЖНО+INFINITIVUS ПО СРАВНЕНИЮ С ПОЛЬСКИМ ЯЗЫКОМ

Резюме

целью настоящей статьи является сравнение способов выражения семантического субъекта в русских предложениях типа можно + infinitivus и в их польских эквивален-тах. Семантический субъект — это производитель действия или носитель состояния, названного предикатом. В анализируемых предложениях семантический субъект может быть назван формой косвенного падежа, чаще всего — дательного. Семантический субъект может также восстанавливаться из контекста или быть устраненным. так как анализируемым предложениям часто соответствуют польские предложения с личной формой глагола, выразителем субъекта в польском переводе может быть личное окон-чание глагола или сушествительное (местомение) в именительном падеже.

SEMANTIC SUBJECT IN THE RUSSIAN SENTENCES OF THE TYPE МОЖНО+INFINITIVuS COMPARED WITH POLISH ONES

Summary

The central claim of this article is the comparison of the ways of expressing of the se-mantic subject in the Russian sentences of the type можно + infinitivus and in their Polish equivalents. The semantic subject is an element of the predicative-argumentative structure. It  denotes a performer of an action or a bearer of a feature that is expressed by the predicate. In the analyzed sentences the semantic subject can be conveyed explicitly in the form of an oblique case, most often — the dative case. It can also appear from the context or remain unnamed. Because the Polish sentences with the personal form of the verb are frequent equivalents of the analyzed units, the personal flexion of the verb or a noun or a pronoun in nominative case can express the semantic subject in Polish translations well.


Pobierz

Opublikowane : 2012-10-01


RudykA. (2012). Subiekt semantyczny w rosyjskich zdaniach typu мож­но+infinitivus w porównaniu z językiem polskim. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3532

Anna Rudyk  annarudyk@wp.pl
Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).