Rosja jako tekst i doświadczenie. O podróżowaniu do RosjiAbstrakt

Agata Bachórz

Uniwersytet Gdański, Gdańska, Poland

PRZ.RUS@op.pl

 

РОССИЯ КАК ТЕКСТ И КАК ОПЫТ — О ПОЛЬСКИХ ПУТЕЩЕСТВИЯХ В РОССИЮ

Резюме

Целью статьи является реконструкция содержания современного польского дискурса на тему России как места путешествий и туристических поездок. Статья основана на  социологических глубинных интервью с путешественниками, а также на контент-анализе путевой литературы. В качестве рамок для интерпретации используетя постколониальная  перспектива (в ее восточноевропейском варианте), а также исто-рическое знание на тему польско-русских отношений. Выделено следующие фигуры польского путешественного дискурса на тему России: понимание путешествия в Россию как задачи, связанной с идентичностью путешественника, трактовка России как угрозы, описание России с использованием категорий тайны и загадки, употребление запада как точки отчета, а также использование колониальных схем и временных категорий (пр. отставание). Существуют два главныx, противоположныx типа отношений к России в опыте польских путешественников: Россия как отрицательный и компенсационный пункт для сравнений, а также Россия как идеализированное анти-современное убежище, основанное на чистоте, первобытности и социальной утопии. 

RUSSIA AS A TEXT AND EXPERIENCE. ABOUT POLISH TRAVEL TO RUSSIA

Summary

The aim of the article is to reconstruct the most important characteristics of Polish travel discourse about contemporary Russia. Conclusions are drawn from the sociological in-depth interviews with travellers and content analysis of travel books about Russia. Postcolonial perspective in its Eastern European version serves as an interpretative frame. Historical back-ground of Polish-Russian relationship also has been taken into consideration. The article examines the main figures of Polish travel discourse: travelling to Russia as an identity project, speaking about Russia as a threat, describing Russia as a mystery, using West as a reference point, basing on some aspects of colonial repertoire and building time constructions (like backwardness or lack of change). The main two styles of experiencing Russia by Polish travelers are shown in the article. One of them treats Russia as a negative reference point for the Polish European identity, while another searches for an anti-modern asylum, basing on primordiality, lack of contamination and social utopia. 


Pobierz

Opublikowane : 2012-03-01


BachórzA. (2012). Rosja jako tekst i doświadczenie. O podróżowaniu do Rosji. Przegląd Rusycystyczny, (1/2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3541

Agata Bachórz  PRZ.RUS@op.pl
Uniwrsytet Gdański, Gdańsk, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).