Opowieści o „prawdziwym człowieku” — wizerunek Rosjan w polskiej prozie socrealistycznejAbstrakt

Magdalena Piekara

Uniwersytet Śląski, Katowice, Poland

PRZ.RUS@op.pl

 

ПОВЕСТИ О «НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» — ПОРТРЕТ РОССИЯН В ПОЛЬСКОЙ СОЦРЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ

Резюме

Статья является попыткой ответить на вопрос о способах изображения советских героев в польских соцреалитических повестях и рассказах. Первую группу анализиру-емых действующих лиц составляют солдаты Красной Армии, вторую — партизаны. В последующей части статьи автор занимается женскими героинями, а скорее при-чинами их отсутствия в польской соцреалистической литературе. Кроме очевидных мотивов, связанных с пропагандой и внушением, автор исследует «бреши» в границах системы и их последствия.

STORIES ABOUT „A REAL MAN” — THE IMAGE OF RUSSIANS IN POLISH SOCIALIST REALIST LITERATURE

Summary

In this paper I consider literary characters such as Russians in Polish socialist realism novels and short stories. The first group of literary heroes are Soviet Army soldiers, the second one are partisans. Then I intend to analyze the question of humor which is the important part of the representation of these literary heroes. These heroes are not only considered as persuastic ones but also a kind of “craks” inside them is pointed out.


Pobierz

Opublikowane : 2012-03-01


PiekaraM. (2012). Opowieści o „prawdziwym człowieku” — wizerunek Rosjan w polskiej prozie socrealistycznej. Przegląd Rusycystyczny, (1/2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3547

Magdalena Piekara  PRZ.RUS@op.pl
Uniwersytet Śląski, Katowice, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).