Translatorska recepcja powieści Pawła Sanajewa Pochowajcie mnie pod podłogąAbstrakt

Irina Jermaszowa

Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Poland

erm-irka@yandex.ru

 

ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ РЕЦЕПЦИЯ ПОВЕСТИ ПАВЛА САНАЕВА ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ПОД ПЛИНТУСОМ

Резюме

Предметом моих исследований стал польский перевод известной в России книги Павла Санаева Похороните меня за плинтусом. Название польской версии  — Pochowajcie mnie pod podłogą. Феномен популярности произведения и ее автора объясняется не только художественной стороной, но скандальной. Сюжет частично построен на автобиографии писателя, который родом из известной актерской семьи. Описанная история удостоилась экранизации и нескольких театральных постановок, а также перевода на иностранные языки, в том числе — польский. В статье представляю результаты сравнительного анализа (оригинала и перевода) и рецепцию произведения в Польше.

THE TRANSLATION RECEPTION OF PAVEL SANAEV’S BURy ME BEHIND THE BASEBOARD

Summary

The Polish translation of a popular in Russia book Bury me under a Plinth (in Polish ver-sion: Pochowajcie mnie pod podłogą) by Pavel Sanajev was the main area of my research. The phenomenon of the popularity of this work and its author results not only from the artistic but also scandalous side of the book. The plot is partially based on the autobiogra-phy of the writer who grew up in the well known family of actors. The story described in the book has been successfully adapted by numerous film and theatre directors. Besides, it has been translated into many languages, including Polish. The article presents the results of a comparative anaysis (Russian version vs Polish translation) and the reception of the work in Poland


Pobierz

Opublikowane : 2012-03-01


JermaszowaI. (2012). Translatorska recepcja powieści Pawła Sanajewa Pochowajcie mnie pod podłogą. Przegląd Rusycystyczny, (1/2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3551

Irina Jermaszowa  erm-irka@yandex.ru
Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).