Duchowość z głębin. Funkcjonowanie odniesień do kultury rosyjskiej w filmie Świteź Kamila PolakaAbstrakt

Krzysztof Kropaczewski

Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Poland

krop@amu.edu.pl

 

ДУХОВНОСТЬ «ИЗ ГЛУБИНЫ». ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЕМИНИСЦЕНЦИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ В ФИЛЬМЕ СВИТЯЗБ КАМИЛЯ ПОЛЯКА

Резюме

В данной статье современный мультипликационный фильм Свитязь (Świteź) польского режиссера Камиля Поляка подвергается анализу с точки зрения его многосторонних реминисценций, относящихся к русской культуре и духовности. художественный и идейный выбор создателей фильма (способ функционирования современных техник анимации и канона изображения, присущего православным иконам, существенные сюжетные сдвиги, внушительная музыка ирины Богданович) позволяют, по мнению автора статьи, выдвинуть тезис о возможности отождествления образа Свитязи с известной русской легендой о затопленном граде Китеже, многими понимаемой как образ, выражающий своеобразие русской культуры и менталитета.

SPIRITUALITY FROM “THE DEEP”. THE FUNCTION OF REMINISCENCE TO RUSSIAN CULTURE IN FILM ŚWITEŹ BY KAMIL POLAK

Summary

The article deals with the analysis of the latest short animated movie Switez created  by the Polish director Kamil Polak. The film Switez was examined in the perspective of the Russian culture and spirituality. The way of an artistic presentation and the content of the film (functioning of the modern animation techniques combined with the Orthodox icon-painting tradition, a sudden plot change, astonishing music  by Irina Bogdanovich) enable he author of the article to state that there is a possible strong resemblance between the image of Switez and the famous Russian tale of the Lost City of Kitezh, perceived by many as a unique picture of Russian culture and mentality.


Pobierz

Opublikowane : 2012-03-01


KropaczewskiK. (2012). Duchowość z głębin. Funkcjonowanie odniesień do kultury rosyjskiej w filmie Świteź Kamila Polaka. Przegląd Rusycystyczny, (1/2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3552

Krzysztof Kropaczewski  krop@amu.edu.pl
Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).