Nowe kino rosyjskie w Polsce: przypadek Aleksieja BałabanowaAbstrakt

Grzegorz Szymczak

Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Poland

g.szymczak@uw.edu.pl

 

НОВОЕ РОССИЙСКОЕ КИНО В ПОЛЬШЕ: СЛУЧАЙ АЛЕКСЕЯ БАЛАБАНОВА

Резюме

В статье затронута тема рецепции современной российской кинематографии в Поль-ше после 1989 года на примере творчества Алексея Балабанова. Девяностые годы характеризовались резким ограничением доступа к российской культуре в Польше, но в начале XXI века, особенно в последние пять лет, ситуация меняется в лучшую сторону, доказательством чего является, например, популярность фестиваля российских фильмов „Спутник над Польшей”. Растущий интерес как польских критиков, так и зрителей к фильмам Алексея Балабанова может послужить экземплификацией этой тенденции.

THE NEW RUSSIAN CINEMA IN POLAND: THE CASE OF ALEXEI BALABANOV

Summary

The article deals with reception of contemporary Russian cinematography in Poland after 1989 on the example of Alexei Balabanov films. The nineties was the period of limited access to Russian culture in Poland, but at the beginning of XXI century — especially last five years — situation is much better, and it could be confirmed, for instance, by the popularity of Russian film festival “Sputnik over Poland”. The rising interest of Polish critics and viewers to films by Alexei Balabanov is exemplification of this tendency.


Pobierz

Opublikowane : 2012-03-01


SzymczakG. (2012). Nowe kino rosyjskie w Polsce: przypadek Aleksieja Bałabanowa. Przegląd Rusycystyczny, (1/2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3553

Grzegorz Szymczak  g.szymczak@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).