„Rosyjski niedźwiedź” w historii łotewskiej karykaturyAbstrakt

Gundega Gailīte

Латвийская  академия  художеств, Riga, Latvia

PRZ.RUS@op.pl

 

„ROSYJSKI NIEDŹWIEDŹ” W HISTORII KARYKATURY ŁOTEWSKIEJ

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest analizie obrazu „rosyjskiego niedźwiedzia” w karykaturze łotewskiej — jego historii, znaczeniu i funkcji.Obraz ten jest jednym z czynników określających relacje łotewsko-rosyjskie i największe znaczenie posiada tu grafika satyryczna. Symbol niedźwiedzia wykorzystywany był przez łotewskich karykaturzystów jako znak Rosji i tego co rosyjskie, ale też w celu kształtowania pozytywnej tożsamości zbiorowej i mobilizacji Łotyszów. We współczesnym społeczeństwie łotewskim obraz niedźwiedzia miał wpływ nie tylko na retorykę związaną z polityką zagraniczną, ale także na relacje międzyetniczne — wykorzystują go zarówno Łotysze, jak i Rosjanie.

RUSSIAN BEAR IN THE HISTORY OF LATVIAN CARICATURE

Summary

The article is devoted to the image of the “Russian bear” in Latvian caricatures. The author analyses its history, meanings, types, and functions. The image serves as a factor of Latvian-Russian relations. The image is exploited in caricature for marking Russian and Russianness; for maintaining and supporting Latvians’ positive collective identity; for mobilization of Latvians.  In the contemporary Latvian society the image of “Russian bear” influences not only rhetoric on foreign policy but also interethnic relations; it is actively exploited by both Latvian and Russian ethnic communities. 


Pobierz

Opublikowane : 2012-03-01


GailīteG. (2012). „Rosyjski niedźwiedź” w historii łotewskiej karykatury. Przegląd Rusycystyczny, (1/2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3554

Gundega Gailīte  PRZ.RUS@op.pl
Латвийская академия художеств, Riga, Latvia  ŁotwaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).