Z dziejów czasopisma „Вестник Европы” („Rok Izmajłowa”) .Abstrakt

К ИСТОРИИ ЖУРНАЛА „ВЕСТНИК ЕВРОПЫ” („ГОД ИЗМАЙЛОВА”)

Резюме

Журнал „Вестник Европы” основан в 1802 году Н.М. Карамзиным. Потом его история связана с разными издателями: в 1814 году с Владимиром Измайловым (1773–1830) — сентименталистом, прозаиком, поэтом, литературным критиком, переводчиком. Он является также издателем журналов „Патриот” (1804) и „Российский музеум” (1815).В настоящей статье подвергаются анализу два отдела журнала: поэзия и проза. В первом в 1814 году были напечатаны, напр., стихотворения В.A. Жуковского и А.C. Пушкина, во втором — напр., повести Владимира Измайлова. В статье предпри-нята также попытка характеристики предисловия к журналу.

FROM THE HISTORY OF „VESTNIK EVROPY” MAGAZINE („IZMAILOV’S YEAR”)

Summary

„Vestnik Evropy” magazine was set up in 1802 by N.M. Karamzin. Later, its publish-ers kept changing: in 1814 it was Vladimir Izmailov (1773–1830) — the representative of sentimentalism, prose writer, poet, literary critic and translator. Other magazines issued by him were „Patryot” (1804) and „Rossyisky muzeum” (1815).This article mainly discusses two sections of the magazine: poetry and prose. In the former, in 1814 among others compositions of V.A. Joukoffsky and A.S. Pushkin were published, while in the latter — Vladimir Izmailov’s stories. Also, the preface to the magazine is dis-cussed here. 


Pobierz

Opublikowane : 2011-10-01


DąbrowskaM. (2011). Z dziejów czasopisma „Вестник Европы” („Rok Izmajłowa”) . Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3557

Magdalena Dąbrowska  dabrowska_m@o2.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).