Rosja oczami ekscentryka, czyli Moskwa–Pie­tuszki Wieniedikta Jerofiejewa w kontekście mechanizmów reifikacjiAbstrakt

РОССИЯ ГЛАЗАМИ ЭКСЦЕНТРИКА ИЛИ МОСКВА­ПЕТУШКИ ВЕНЕДИКТА ЕРОФЕЕВА В КОНТЕКСТЕ МЕхАНИЗМОВ РЕИФИКАЦИИ

Резюме

Автор статьи концентрируется на анализе образа советской действительности в поэме Москва–Петушки с точки зрения отношений человек–вещь. Текст обращает внима-ние на примеры механизмов овеществления, функционирующих в художественном мире Ерофеева, которые можно связать с категориями реификации: тотализирующей, манипулятивной, эксплуатационной и неантизирующей. Особое место в дискуссии занимает исследование бинарных опозиций типа: духовое–телесное, открытое–за-крытое, определяющих как логику тоталитарного режима, так и трагизм человеческой экзистенции эпохи постмодернизма.

RUSSIA THROUGH THE EYES OF AN ECCENTRIC, OR MOSCOW–PETuSHKI BY VENEDICT EROFEEV IN THE CONTEXT OF MECHANISMS OF REIFICATION

Summary

The article concentrates on the analysis of pathological Soviet reality represented in the lyrical poem Moscow–Petushki from the point of view of the relationship between a human being and an object. The author focuses on the mechanisms of reification utilised in the artistic world of V. Erofeev categorising them as the examples of totalizing, manipulative, practical and neantising types of the above mentioned phenomenon. The author pays particular attention to the studies of binary oppositions such as spiritual-corporeal or exposed-hidden, which define logic of the totalitarian system as well as tragism of the human existence in the era of post-modernity


Pobierz

Opublikowane : 2011-10-01


Waligórska-OlejniczakB. (2011). Rosja oczami ekscentryka, czyli Moskwa–Pie­tuszki Wieniedikta Jerofiejewa w kontekście mechanizmów reifikacji. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3561

Beata Waligórska-Olejniczak  beata.waligorska@amu.edu.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).