Mit Czapajewa w folklorze i literaturze rosyjskiej XX wiekuAbstrakt

МИФ О ЧАПАЕВЕ В ФОЛЬКЛОРЕ И РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА

Резюме

Василий Иванович Чапаев — принадлежит к тому кругу немногочисленных персо-нажей, которые ещё при жизни становятся легендой, а после смерти возводятся в ранг мифа. Сначала, как правило, исторические факты смешиваются с фикцией и домысла-ми, чтобы со временем полностью уступить место представлениям о данном человеке. В статье предпринимается попытка проследить художественный путь, проделанный Чапаевым, определить, каким мифотворческим операциям он подвергался в очередных произведениях, а также какие функции миф о Чапаеве выполнял на определенных этапах своего существования.

THE CHAPAEV MYTH IN FOLKLORE AND THE XXTH CENTURY RUSSIAN LITERATURE

Summary

Chapaev belongs to those few heroes who, already during their life, grow to the range of a myth. At first historical facts blends with fiction and speculations and after some time they completely make room for somebody’s image. The text is an attempt to trace Chapayev’s artistic life, and to find mithopoetic which operations this hero underwent in subsequent works devoted to him, as well as to find functions the Chapayev’s myth served at the particular stages of its existence.


Pobierz

Opublikowane : 2011-10-01


RzepnikowskaI. (2011). Mit Czapajewa w folklorze i literaturze rosyjskiej XX wieku. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3562

Iwona Rzepnikowska  rzepiw@gmail.comWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).