Nostalgia za komunizmem: problemy socjalne a językowy obraz rzeczywistości we współczesnej prasie rosyjskiejAbstrakt

NOSTALGIA ZA KOMUNIZMEM: PROBLEMY SOCJALNE A JĘZYKOWY OBRAZ RZECZYWISTOŚCI WE WSPÓŁCZESNEJ PRASIE ROSYJSKIEJ

Streszczenie

Autorka objęła obserwacją artykuły publicystyczne dotyczące rosyjskiego życia społecznego, aby ustalić, w jaki sposób przejawia się w nim nostalgia za komunizmem. Skupiła się na kilku wybranych gazetach o zasięgu ogólnorosyjskim odgrywających rolę opiniotwórczą. Okazuje się, że w potocznym mniemaniu Rosjan komunizm to utracone bezpieczeństwo i potężne mocarstwo, gwarancja pracy, dobrego wykształceniaб opieki medycznej równości. Uczucie tęsknoty za komunizmem, np. w kręgu inteligencji rosyjskiej, potęgują rozczarowanie przemianami ustrojowymi, zubożenie społeczeństwa rosyjskiego, wszechobecna agresja, korupcja, także procesy kryminalizacji, które zachodzą we wszystkich sferach życia społecznego, a nawet we współczesnym języku rosyjskim. Jednakże „postkomunistyczna melancholia” Rosjan to tak naprawdę tęsknota nie za komunistycznym ustrojem, lecz za „rosyjskimi wartościami”, za świetnością rosyjskiej kultury i „języka Puszkina i Tołstoja”.

NOSTALGIA FOR COMMUNIZM: SOCIAL PROBLEMS AND THE LINGUISTIC IMAGE OF LIFE IN THE CONTEMPORARY RUSSIAN PRESS

Summary

The focus of the article is the analysis of the linguistic image of Russian society created by journalists of the Russian influential newspapers. The sociological polls showed widespread disenchantment with capitalism. Nostalgia for communism has important roots. First, it is the longing for safety. Basically people do find life is better but not quite as good as they expected it to be. In Russia many felt better off economically under communism. In addition, nostalgia for communism in some part is a result of positive memories related with youth — for many Russians period of Soviet Union is time of their childhood and youth. Matter of “post-communist melancholy” is also a devotion to the Russian cultural values, and to “the language of Pushkin and Tolstoy.”Nostalgia for communism can be perceived as one of the “unresolved problems” that will need to be dealt with in the future together with unemployment, wide gaps in social and educational status etc.


Pobierz

Opublikowane : 2011-10-01


KoriakowcewaJ. (2011). Nostalgia za komunizmem: problemy socjalne a językowy obraz rzeczywistości we współczesnej prasie rosyjskiej. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3563

Jelena Koriakowcewa  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).