Najnowsze spory o autentyczność Słowa o wyprawie IgoraAbstrakt

НОВЕйШИЕ СПОРЫ О ПОДЛИННОСТИ СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ

Резюме

В статье описаны важнейшие публикации на тему происхождения Слова о полку Игореве, вышедшие из печати за последние двадцать лет, а также вызванная ими полемика. Внимание уделено как работам ученых, датирующих памятник концом XII века (Л.Е. Махновец: Про автора «Слова о полку Ігоревім», А.А. Зализняк: «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста, О.И. Прицак: Коли і ким було написано «Слово о полку Ігоревім»), так и трудам исследователей, убежденных в поддельности произведения и относящих его написание к Новому времени (Э.Л. Кинан: Josef Dobro-vský and the origins of the «igor’ Tale», Р. Станков: Слово о полку Игореве. Наблюдения и размышления одного скептика, А.А. Зимин: Слово о полку Игореве; книга Зимина, хотя изданная впервые еще в 1963 году, лишь недавно полностью вошла в научный оборот). Немало места посвящено также авторам, придерживающимся оригинальной и все более популярной точки зрения, связывающей Слово с XV столетием (А.М. Ломов и А.Г. Бобров).

LATEST DISPUTES oVER AUTHENTICITY OF THE IGOR’ TALE

Summary

This paper presents an overview of the most important publications on the origin of the igor’ Tale which were released over the past twenty years. The article describes works of the researchers who were convinced of the authenticity of this poem (L. Makhnovec’: Про автора “Слова о полку Ігоревім”, A. Zaliznyak: “Слово о полку Игореве”: взгляд лингвиста, o. Pritsak: Коли і ким було написано “Слово о полку Ігоревім”), as well as studies which dispute the 12th century origin and bind this text with the late 18th century (E.L. Keenan: Josef Dobrovský and the origins of the “igor’ Tale”, R. Stankov: Слово о полку Игореве. Наблюдения и размышления одного скептика, A. Zimin: Слово о полку Игореве; Zimin’s book, although issued for the first time in 1963, came into scientific usage not long recently). A lot of interest was put on the authors who present original and more and more popular concept that the igor’ Tale was written in the 15th century (A. Lomov, A. Bobrov).


Pobierz

Opublikowane : 2011-06-01


HodanaT. (2011). Najnowsze spory o autentyczność Słowa o wyprawie Igora. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3568

Tomasz Hodana  hodanat@wp.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).