Troublesome epiphany in a snowstorm Alexandr Blok’s Dvenadtsat’ in Polish and English rewritingAbstrakt

NIEPOKOJĄCA EPIFANIA W ŚNIEŻYCY. DWUNASTU ALEKSANDRA BŁOKA W PRZEKŁADACH POLSKICH I ANGIELSKICH

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest interpretacja ideologicznie ambiwalentnego zwieńczenia poematu Aleksandra Błoka Двенадцать zarówno w macierzystym porewolucyjnym kontekście literackо-ideologicznym, jak w kolejnych przekładach polskich i angielskich. Metodologicznym układem odniesienia analizy serii translatorskiej Dwunastu i The Twelve są translatologiczne rozpoznania tzw. „Szkoły Manipulacyjnej”. Konfrontacja poszczególnych przekładów rewolucyjnego poematu rosyjskiego symbolisty-sofiologa unaocznia nieuchronne ideologiczne ujednoznacznienie finałowego obrazu Chrystusa zgodne z aktualnymi history­czno-ideologicznymi i literackimi parametrami kultury docelowej.

БЕСПОКОЯЩЕЕ ВЬЮЖНОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. ПОЛЬСКИЕ И АНГЛИ\ЙСКИЕ ПЕРЕВОДЫ ДВЕНАДЦАТИ АЛЕКСАНДРА БЛОКА

Резюме

Предметом настоящей статьи является интерлретация идеологически неоднозначного завершения поэмы Александра Блока Двенадцать как в литературно-идеологическом контексте пореволюционной России так и в очередных польских и английских перево­дах. Аналитические исследования переводческих серий основываются на методологи­ческих принципах  т.н. школы манипуляции в западноевропейском переводоведении. Сравнительный анализ нескольких польских и английских переводов революционной поэмы русского символиста-софиолога показывает неизбежную идеологическую дисамбигуацию финального представления Христа в зависимости от исторически-идеологических и литературных параметров принимающей культуры.


Pobierz

Opublikowane : 2011-06-01


Brzostowska-TereszkiewiczT. (2011). Troublesome epiphany in a snowstorm Alexandr Blok’s Dvenadtsat’ in Polish and English rewriting. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3571

Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz  tamara_brzostowska@wp.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).